REKLAMA

T-BULL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 18:55
publikacja
2022-09-30 18:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TBull_SF_2022-09-30_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TBull_SZD_2022-09-30_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022H1_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
T-Bull_S.A._30.06.2022_Raport_z_przegladuJSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
T-Bull_S.A._30.06.2022_Raport_z_przegladuSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4 426 3 316 953 729
II. Przychody łącznie 6 108 4 672 1 316 1 027
III. Wynik netto -1 388 -22 818 -299 -5 018
IV. Suma dochodów całkowitych (uwzględnia wycenę programu motywacyjnego) -1 990 -23 462 -429 -5 160
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -978 235 -211 52
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -623 -1 965 -134 -432
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 789 1 366 170 300
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -812 -364 -175 -80
IX. 30.06.2022 r. 31.12.2021 r. 30.06.2022 r. 31.12.2021 r.
X. Suma bilansowa 18 911 21 387 4 040 4 650
XI. Aktywa trwałe 14 265 16 719 3 048 3 635
XII. Aktywa obrotowe 4 646 4 669 993 1 015
XIII. Kapitał własny 17 305 19 299 3 697 4 196
XIV. Zobowiązania długoterminowe 329 517 70 112
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 277 1 571 273 342


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień
bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą:- na dzień 30.06.2022
r.: 1 EUR = 4,6806 PLN,- na dzień 31.12.2021 r.: 1 EUR = 4,5994 PLN.Pozycje
sprawozdania z zysków lub strat oraz z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą:-
za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.: 1 EUR = 4,6427 PLN,-
za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.: 1 EUR = 4,5472 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TBull_SF_2022-09-30_pl.pdfTBull_SF_2022-09-30_pl.pdf
TBull_SZD_2022-09-30_pl.pdfTBull_SZD_2022-09-30_pl.pdf
2022H1 Oświadczenie Zarządu.pdf2022H1 Oświadczenie Zarządu.pdf
T-Bull S.A._30.06.2022_Raport z przegląduJSF.pdfT-Bull S.A._30.06.2022_Raport z przegląduJSF.pdf
T-Bull S.A._30.06.2022_Raport z przegląduSSF.pdfT-Bull S.A._30.06.2022_Raport z przegląduSSF.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki