REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2021-07-30 17:07
publikacja
2021-07-30 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_JEDNOSTKA_DOMINUJACA_SWD_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_SWISSMED_JEDNOSTKA_DOMINUJACA__.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_jednostka_dominujaca_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SWISSMED_CENTRUM_ZDROWIA_OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_LADU_KORPORACYJNEGO_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
uchwaly_Rady_Nadzorczej_2,3,4,5,8,9_z_29_lipca2021_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 Okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 Okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 Okres od 2019-04-01 do 2020-03-31
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 30 365 25 353 6 721 5 861
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 812 -5 869 -844 -1 357
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 965 -7 687 -1 099 -1 777
V. Zysk (strata) netto -4 838 -6 596 -1 071 -1 525
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 838 -6 596 -1 071 -1 525
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 759 1 751 611 405
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 -180 -17 -42
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 485 -3 820 -550 -883
X. Przepływy pieniężne netto razem 197 -2 249 44 -520
XI. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-03-2021 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2021 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
XII. Aktywa razem 76 573 81 696 16 431 17 946
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 784 60 500 12 828 13 290
XIV. Zobowiązania długoterminowe 36 873 35 684 7 912 7 839
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 22 628 18 946 4 855 4 162
XVI. Kapitał własny 16 789 21 196 3 603 4 656
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 789 21 196 3 603 4 656
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 128 13 440
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,79 -1,08 -0,17 -0,24
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,74 3,46 0,59 0,76
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SWD .pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SWD .pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2020_SWISSMED_JEDNOSTKA DOMINUJĄCA_ .pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2020_SWISSMED_JEDNOSTKA DOMINUJĄCA_ .pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia SA
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_jednostka dominująca 2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU_jednostka dominująca 2020.pdf Oświadczenie Zarządu
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO .pdfSWISSMED CENTRUM ZDROWIA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO .pdf ad korporacyjny
uchwały Rady Nadzorczej 2,3,4,5,8,9 z 29 lipca2021 .pdfuchwały Rady Nadzorczej 2,3,4,5,8,9 z 29 lipca2021 .pdf Uchwały Rady Nadzorczej
informacja zarządu .pdfinformacja zarządu .pdf Informacja Zarządu
Swissmed_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdfSwissmed_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Grażyna Matysiak Główny Księgowy Grupy Swissmed Grażyna Matysiak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki