REKLAMA

SUWARY: wyniki finansowe

2021-06-30 17:20
publikacja
2021-06-30 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SF_skonsolidowane_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF_jednostkowe_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 94 072 74 047 20 579 17 295
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 953 8 672 2 615 2 026
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 757 6 843 2 353 1 598
IV. Zysk (strata) netto 9 783 5 758 2 140 1 345
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 783 5 758 2 140 1 345
VI. Zysk na akcję 2,12 1,25 1,33 1,02
VII. Rozwodniony zysk na akcję 2,12 1,25 1,33 1,02
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 741 6 073 818 1 418
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 007) (5 003) (439) (1 169)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 898 (3 292) 415 (769)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 632 (2 222) 795 (519)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 180 233 160 343 39 055 35 421
XIII. Zobowiązania długoterminowe 29 511 32 305 6 395 7 136
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 61 302 42 632 13 284 9 418
XV. Kapitał własny 89 420 85 406 19 377 18 867
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 89 420 85 406 19 377 18 867
Dane Jednostkowe
Sprawozdanie z wyniku
XVII. Przychody ze sprzedaży 66 963 49 058 14 649 11 459
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 202 4 698 1 794 1 097
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 006 2 634 6 345 615
XX. Zysk (strata) netto 28 744 2 402 6 288 561
XXI. Zysk na akcję 6,23 0,52 1,36 0,12
XXII. Rozwodniony zysk na akcję 6,23 0,52 1,36 0,12
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 616) 3 081 (354) 720
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 785 (2 073) 2 359 (484)
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 500) (1 502) (2 297) (351)
XXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 331) (494) (291) (115)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXVII. Aktywa 157 575 144 566 34 146 31 936
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 12 483 26 637 2 705 5 884
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 45 834 41 646 9 932 9 200
XXX. Kapitał własny 99 258 76 283 21 509 16 851


W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2021
4,6148 PLN / EUR30.09.2020 4,5268 PLN / EURśredni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2020
- 31.03.2021 4,5713 PLN / EUR01.10.2019 - 31.03.2020 4,2813 PLN / EURWybrane
dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec
półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku
obrotowego, czyli na 31.03.2021 r. i 30.09.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu_SF skonsolidowane 2021.pdfRaport z przeglądu_SF skonsolidowane 2021.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY
Raport z przeglądu_SF jednostkowe 2021.pdfRaport z przeglądu_SF jednostkowe 2021.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.
Sprawozdanie finansowe.pdfSprawozdanie finansowe.pdf
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.
Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności.pdf
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY wraz z oświadczeniami Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2021-06-30 Arkadiusz Wołos Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki