11,3000 zł
-5,04% -0,6000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Suwary_J_SzB_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SUWARY_SA_SF_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_SUWARY_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 97 615 113 441 22 658 26 740
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 155) 2 815 (1 429) 664
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 065) 5 220 (1 640) 1 230
IV. Zysk (strata) netto (7 480) 3 738 (1 736) 881
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 480) 3 738 (1 736) 881
VI. Zysk na akcję (1,62) 0,81 (0,38) 0,19
VII. Rozwodniony zysk na akcję (1,62) 0,81 (0,38) 0,19
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 217 (5 427) 515 (1 279)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 469) 18 599 (341) 4 384
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 42 (16 435) 10 (3 874)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 790 (3 263) 183 (769)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 135 194 143 143 30 911 33 512
XIII. Zobowiązania długoterminowe 44 309 43 463 10 131 10 175
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 33 088 34 403 7 565 8 054
XV. Kapitał własny 57 797 65 277 13 215 15 282
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 57 797 65 277 13 215 15 282


W
okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2019
4,3736 PLN / EUR 30.09.2018
4,2714 PLN / EUR średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2018
- 30.09.2019 4,3083 PLN / EUR 01.10.2017
- 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 2020-02-07 o treści:


Zarząd Spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą
w Pabianicach informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za
2018/2019 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020 r.,
wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.Korekta
raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2018/2019, o której informuje
niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o: -
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zarówno do
raportu skonsolidowanego jak i jednostkowego.Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018/2019 rok,
przekazanym przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020 r. nie uległy zmianie.Raport
roczny za 2018/2019 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej
sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Suwary J_SzB 2019.pdfSuwary J_SzB 2019.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018/2019.
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu SUWARY S.A.
SUWARY_SA_SF_2018_2019.pdfSUWARY_SA_SF_2018_2019.pdf Sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.
Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY 2018_2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY 2018_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2020-02-07 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Barbara Czapska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.