PILNE

STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

2019-05-29 19:14
publikacja
2019-05-29 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF__GK_STARHEDGE_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody łącznie całkowite 10 732,72 3 097 2 497,26 741
II. Przychody ze sprzedaży 10 301,03 3 079 2 396,82 737
III. Koszty działalności operacyjnej (9 741,16) (3 291) (2 266,55) (788)
IV. Amortyzacja (81,66) (20) (19,00) (5)
V. Zysk (strata) na sprzedaży 559,88 (212) 130,27 (51)
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 548,91 (247) 127,72 (59)
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 628,85 (324) 146,32 (78)
VIII. Zysk (strata) netto 622,19 (324) 144,77 (78)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 071,87 (565) 482,08 (135)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 825,00 150 191,96 36
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 337,53) 1 325 (1 241,92) 317
XII. Aktywa trwałe 25 213,07 22 600 5 861,73 5 256
XIII. Aktywa obrotowe 38 315,65 38 863 8 907,92 9 038
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 158,78 157 36,92 36
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 110,95 0 25,79 0
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 727,21 4 166 401,55 969
XVII. Kapitał własny 45 766,79 40 032 10 640,22 9 310
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 10 567,97 15 928 2 456,92 3 704
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 193,96 5 503 1 672,51 1 280
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 997 464,27 464
XXI. Rezerwy krótkoterminowe 185,51 443 43,13 103
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.) 0,52 1,82 0,16 0,42
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,01 0,19 0,00 0,04
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 22 000 000 88 000 000 22 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 22 000 000 88 000 000 22 000 000


Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:

poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,3013 zł / EURO na 31 marca
2019 roku, 
4,30 zł / EURO na 31 grudnia 2018
roku), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego
(odpowiednio 4,2978 zł / EURO za 3 miesiące 2019 roku i 4,1784 zł / EURO
za 3 miesiące 2018 roku)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF _GK_STARHEDGE I kwartał 2019.pdfSSF _GK_STARHEDGE I kwartał 2019.pdf Rozszerzony SSF _GK_STARHEDGE I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Tomasz Bujak Członek Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki