REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 18:40
publikacja
2022-09-30 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SOLAR_Sprawozdanie_finansowe_30_06_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Solar_Company_SA_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Solar_30062022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Solar_30062022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 823 47 490 13 316 10 444
II. Koszty działalności operacyjnej 64 131 48 932 13 813 10 761
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 704 -1 398 -582 -308
IV. Zysk (strata) brutto -4 403 -874 -948 -192
V. Zysk (strata) netto -3 912 -725 -843 -159
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,30 -0,24 -0,28 -0,05
VIII. Aktywa trwałe 59 644 * 61 148 12 743 * 13 295
IX. Aktywa obrotowe 85 061 * 93 546 18 173 * 20 339
X. Kapitał własny 69 960 * 75 113 14 947 * 16 331
XI. Zobowiązania długoterminowe 44 429 * 49 249 9 492 * 10 708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 317 * 30 332 6 477 * 6 595
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 23,32 * 25,04 4,98 * 5,44
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 297 13 684 926 3 009
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 568 -208 -338 -46
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 505 -5 751 -2 478 -1 265
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 101 44 632 12 730 9 815
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 61 366 46 169 13 218 10 153
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 656 -1 490 -572 -328
XX. Zysk (strata) brutto -4 348 -963 -936 -212
XXI. Zysk (strata) netto -3 861 -807 -832 -177
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,29 -0,27 -0,28 -0,06
XXIV. Aktywa trwałe 59 667 * 61 179 12 748 * 13 301
XXV. Aktywa obrotowe 82 627 * 90 981 17 653 * 19 781
XXVI. Kapitał własny 67 884 * 72 987 14 503 * 15 869
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 44 429 * 49 249 9 492 * 10 708
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 980 * 29 924 6 405 * 6 506
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 22,63 * 24,33 4,83 * 5,29
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 329 13 475 932 2 963
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 568 -208 -338 -46
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 505 -5 751 -2 478 -1 265* dane zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2021 r.1)
liczba akcji na dzień 30.06.2021 r., na dzień 31.12.2021 r.oraz na
dzień 30.06.2022 r. w ilości 3 000 000 sztuk.Do
przeliczenia danych bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysku
i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na euro użyto kursu
będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień poszczególnych miesięcy I półrocza 2022 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
SOLAR Sprawozdanie finansowe 30 06 2022.pdfSOLAR Sprawozdanie finansowe 30 06 2022.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Solar
Sprawozdanie z działalności GK Solar Company SA 30.06.2022.pdfSprawozdanie z działalności GK Solar Company SA 30.06.2022.pdf Sprawozdanie Zarządu Solar z działalności GK Solar
Solar_30062022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_podpisany.pdfSolar_30062022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_podpisany.pdf Raport Biegłego Rewidenta ze Sprawozdania Finansowego Jednostkowego
Solar_30062022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_podpisany.pdfSolar_30062022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_podpisany.pdf Raport Biegłego Rewidenta ze Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego
WYBRANE DANE FINANSOWE.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE.pdf Wybrane dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2022-09-30 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki