REKLAMA
WAŻNE

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2020-08-28 18:19
publikacja
2020-08-28 18:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAFQSR_3Q_2019-2020_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 2019-06-30
I. Przychody ze sprzedaży 7 764 106 859 1 769 24 883
II. Koszt własny sprzedaży -6 002 -80 852 -1 368 -18 827
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 762 26 007 402 6 056
IV. Koszty sprzedaży -75 -2 036 -17 -474
V. Koszty ogólnego zarządu -5 718 -9 641 -1 303 -2 245
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 031 14 330 -919 3 337
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 483 12 318 -794 2 868
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 433 13 273 -782 3 091
IX. Zysk (strata) netto za okres -3 448 8 448 -786 1 967
X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -3 448 8 448 -786 1 967
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -473 24 759 -108 5 765
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 079 25 488 246 5 935
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 577 -73 953 131 -17 221
XIV. Aktywa trwałe 637 1 433 140 337
XV. Aktywa obrotowe 32 304 60 265 7 096 14 173
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 29 812 34 685 6 549 8 157
XVII. Zobowiązania długoterminowe 60 113 13 27
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 069 26 900 674 6 326
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,08 1,26 0 0,30
XX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,13 0,26 -0,03 0,06
XXI. Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
XXII. Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 32 974 208 27 530 111 32 974 208


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione
przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień
30.06.2020 r. oraz 27.530.111 na dzień 30.06.2019 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa
średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od 01.10.2019 r. do
30.06.2020 r. oraz 32.974.208 za okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r. Na
dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji własnych. Poszczególne
pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono
inaczej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAFQSR 3Q 2019-2020_SHD SA.pdfSAFQSR 3Q 2019-2020_SHD SA.pdf Raport kwartalny GK SHD S.A. za 3 kwartały 2019_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2020-08-28 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
2020-08-28 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki