1,0150 zł
-0,49% -0,0050 zł
Soho Development SA (SHD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAFQSR_1Q_2018-2019_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31
I. Przychody ze sprzedaży 41 013 55 552 9 522 13 199
II. Koszt własny sprzedaży -30 814 -44 930 -7 154 -10 675
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 199 10 622 2 368 2 524
IV. Koszty sprzedaży -1 828 -396 -424 -94
V. Koszty ogólnego zarządu -2 589 -3 360 -601 -798
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 782 6 866 1 342 1 631
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 168 -7 269 1 200 -1 727
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 893 -14 106 1 136 -3 352
IX. Zysk (strata) netto za okres 4 351 -6 778 1 010 -1 610
X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta 4 351 -6 778 1 010 -1 610
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 371 186 362 5 426 44 280
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 082 2 148 1 876 510
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 386 -98 398 -6 822 -23 379
XIV. Aktywa trwałe 23 866 139 087 5 550 33 347
XV. Aktywa obrotowe 127 152 300 748 29 570 72 106
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 50 588 185 021 11 765 44 360
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 399 130 225 325 31 222
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 99 031 124 589 23 030 29 871
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,50 3,02 0,35 0,73
XXI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,13 -0,08 0,03 -0,02
XXII. Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,13 -0,09 0,03 -0,02
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 33 646 319 61 172 768 33 646 319 61 172 768
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 33 646 319 88 322 761 33 646 319 88 322 761


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione
przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 33.646.319 na dzień
31.12.2018 r. oraz 61.172.768  na dzień 31.12.2017 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa
średnia liczba akcji wynosiła 33.646.319 za okres od 01.10.2018 r. do
31.12.2018 r. oraz 88.322.761 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.


Emitent nie posiadał akcji własnych na dzień
bilansowy.


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w
tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAFQSR 1Q 2018-2019_SHD SA.pdfSAFQSR 1Q 2018-2019_SHD SA.pdf Skosolidowane i jednostkowe SF GK SHD S.A. za 1 kwartał 2018-2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-01 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2019-03-01 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
2019-03-01 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.