REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-05-26 20:40
publikacja
2021-05-26 20:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
11_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_1Q21_KOREKTA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 124 1 440 27 335
II. Koszt własny sprzedaży 0 -1 001 0 -233
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 124 439 27 102
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -288 -882 -62 -205
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 498 -4 178 107 -971
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 441 -4 455 95 -1 036
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 453 -4 447 97 -1 034
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -19 531 -576 -4 191 -134
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 29 501 194 6 330 45
X. Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej -6 914 -1 -1 483 0
XI. Suma bilansowa 62 796 80 940 13 475 19 007
XII. Aktywa trwałe 55 246 44 645 11 855 10 484
XIII. Aktywa obrotowe 7 549 36 293 1 620 8 522
XIV. Kapitał własny 53 292 43 371 11 435 10 185
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 004 5 476
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 53 281 43 354 11 433 10 181
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 11 17 2 4
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 687 8 940 1 220 2 099
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 817 28 629 819 6 723
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 1,86 0,49 0,44
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,28 1,86 0,49 0,44
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,19 0,00 -0,04
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akację 0,02 -0,19 0,00 -0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 2021-05-26 o treści:


Zarząd
Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje o dokonaniu korekty
skonsolidowanego raportu kwartalnego opublikowanego w dniu 25 maja 2021
roku.W
stosunku do danych podanych w dniu 25.05.2021 r., dokonano korekt,
które spowodowały zmianę w pozycjach: środki pieniężne netto z
działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto, razem oraz środki
pieniężne i ekwiwalenty na koniec roku. Korekta spowodowana została
błędem w formułach wyliczających przepływy pieniężne i tym samym
błędnym przeniesieniem do cash flow jednostkowego.W
związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do
publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Skyline Investments S.A. za I kwartał 2021 r. skorygowane w
zakresie, o którym mowa powyżej.


Plik Opis
11_2021.pdf11_2021.pdf Raport bieżący 11/2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment 1Q21 KOREKTA.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment 1Q21 KOREKTA.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-05-26 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki