SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-09-20 16:04
publikacja
2019-09-20 16:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_za_II_Q_2019_20_09_2019_F_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_Skyline_przeglad_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_SI_2Q_2019_F.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Skyline_przeglad_2019_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 3 229 3 895 376 893
II. Koszt własny sprzedaży -2 512 -2 800 -293 -655
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 717 1 095 84 255
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 111 -1 235 -130 -289
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 036 -2 131 -121 -492
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -2 785 -18 859 -325 -4 396
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 784 -18 640 -325 -4 335
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -794 -844 -93 -194
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -197 41 -23 10
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -64 942 -7 219
XI. Suma bilansowa 86 260 63 214 20 054 14 493
XII. Aktywa trwałe 50 390 29 300 11 715 6 849
XIII. Aktywa obrotowe 35 870 33 914 8 339 7 896
XIV. Kapitał własny 48 655 30 869 11 312 7 127
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 422 5 436
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 48 393 30 533 11 251 7 101
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 262 336 61 77
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 965 4 378 2 317 1 023
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 27 640 27 967 6 426 6 534
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,08 2,07 0,48 0,52
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,08 2,07 0,48 0,52
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 18 260 000 23 321 000 18 260 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,12 -0,02 -0,01 0,62
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 18 260 000 23 321 000 18 260 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,12 -0,02 -0,01 0,62
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego jednostki dominującej
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 78 345 18 81
XXIX. Koszt własny sprzedaży 0 -322 0 -76
XXX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 78 23 18 5
XXXI. Zysk (strata) ze sprzedaży -739 -794 -172 -187
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -726 -810 -169 -191
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -1 831 -11 485 -427 -2 709
XXXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 831 -11 485 -427 -2 709
XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -479 -938 -112 -221
XXXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 141 -37 33 -9
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 300 957 70 226
XXXVIII. Suma bilansowa 35 064 33 509 8 152 7 683
XXXIX. Aktywa trwałe 26 246 24 250 6 102 5 560
XL. Aktywa obrotowe 8 818 9 259 2 050 2 123
XLI. Kapitał własny 31 291 30 549 7 275 7 004
XLII. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 422 5 227
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 291 30 549 7 275 7 004
XLIV. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XLV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 955 711 222 163
XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 2 818 2 249 655 516
XLVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,34 2,07 0,31 0,30
XLIX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,34 2,07 0,31 0,30
LI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,08 -0,49 -0,02 0,12
LIII. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LIV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,08 -0,49 -0,02 0,12


Audytor: Misters AudytorAdviser Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-520), przy ul. Wiśniowej 40 lok 5


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za II Q 2019 20 09 2019 F .pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za II Q 2019 20 09 2019 F .pdf Skonsolidowane sprawozdanie GK Skyline Investment za I półrocze 2019
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK Skyline przeglad 2019.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK Skyline przeglad 2019.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019
Sprawozdanie finansowe jednostkowe SI 2Q 2019 F.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe SI 2Q 2019 F.pdf Sprawozdanie Skyline Investment za I półrocze 2019
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Skyline przeglad 2019 (1).pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Skyline przeglad 2019 (1).pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Skyline Investment za I półrocze 2019
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment SA.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment SA.pdf Sprawozdanie z działalności GK Skyline Investment za I półrocze 2019
Oświadczenia Zarządu .pdfOświadczenia Zarządu .pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-09-20 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki