REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2020-05-20 08:58
publikacja
2020-05-20 08:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_I_kwartal_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 10 371 9 708 2 359 2 259
II. Zysk z działalności operacyjnej 896 951 204 221
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 836 876 190 204
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 616 685 140 159
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 400 1 133 1 228 264
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -644 -220 -146 -51
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 707 -548 -616 -127
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 3 627 1 570 825 365
IX. Aktywa trwałe 20 012 20 175 4 396 4 738
X. Aktywa obrotowe 18 789 23 147 4 127 5 435
XI. Kapitał własny 20 047 19 432 4 404 4 563
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 754 23 890 4 120 5 610
XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 4 812 4 812 4 812
XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03


Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i
analogicznego w okresie poprzednim przeliczono w EURO wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2020 r. wynoszącego 4,5523
zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. wynoszącego
4,2585 zł/EUROPoszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujacych na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy,
który wynosił odpowiednio 4,3963 zł/EURO w okresie od 01.01.2020 r. do
31.03.2020 r. oraz 4,2978 zł/EURO w okresie od 01.01.2019 r. do
31.03.2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za I kwartał 2020 r..pdfRaport za I kwartał 2020 r..pdf Raport GK Simple za I kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-05-20 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki