REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2017-09-19 22:31
publikacja
2017-09-19 22:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

10. SKONSOLIDOWANY BILANS

11. POZYCJE POZABILANSOWE

12. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

13. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

14. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

15. INFORMACJA DODATKOWA

16. BILANS

17. POZYCJE POZABILANSOWE

18. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

19. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

20. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

21. SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_rozszerzony_raport_polroczny_za_I_polrocze_roku_obrotowego_2017_-_1.01.2017r._-_30.06.2017_r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2017
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
DELOITTE POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SP.K.
(podmiot uprawniony do badania)
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 955 91 204 21 179 20 951
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 831 3 909 196 898
III. Zysk (strata) brutto -1 306 10 491 -307 2 410
IV. Zysk (strata) netto -1 163 6 375 -274 1 464
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 716 11 490 1 110 2 639
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 673 -9 616 -629 -2 209
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 004 -51 238 -1 414 -11 770
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 961 -49 364 -933 -11 340
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 111 129 835 29 602 29 348
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 420 113 916 26 126 25 750
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 463 73 508 15 725 16 616
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 957 40 408 10 400 9 134
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 691 15 919 3 476 3 598
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 666 30 666 7 256 6 932
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 666 180 30 666 180 30 666 180 30 666 180
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,21 -0,01 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 0,20 -0,01 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,48 0,52 0,11 0,12
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,47 0,49 0,11 0,11
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP


a)   przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,2474 PLN.

b)  przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zyskbrutto
i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
inwestycyjnej, finansowej iprzepływy
netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według
kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych
miesięcyokresu
porównawczego, tj: 4,3552 PLN


c)   aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.06.2017 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.06.2017 roku, tj.: 4,2265 PLN.


d)   aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2016 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.12.2016 roku, tj.: 4,4240 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-19 SYWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2017-09-19 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-19 SŁAWOMIR PAWŁOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-19 BOGDAN BRUCZKO WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-19 TOMASZ GRYN WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-19 JACEK KUŚ WICEPREZES ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

SKONSOLIDOWANY BILANS
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostekom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / półrocze /
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / półrocze /
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody).

INFORMACJA DODATKOWA
Skonsolidowany rozszerzony raport pólroczny za I półrocze roku obrotowego 2017 - 1.01.2017r. - 30.06.2017 r.
Plik Opis
Skonsolidowany rozszerzony raport pólroczny za I półrocze roku obrotowego 2017 - 1.01.2017r. - 30.06.2017 r..pdfSkonsolidowany rozszerzony raport pólroczny za I półrocze roku obrotowego 2017 - 1.01.2017r. - 30.06.2017 r..pdf Skonsolidowany rozszerzony raport pólroczny za I półrocze roku obrotowego 2017 - 1.01.2017r. - 30.06.2017 r.

BILANS
w tys.
półrocze / półrocze /
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
półrocze / półrocze /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
półrocze / półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2009 2008 półrocze / 2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2009 półrocze / 2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki