REKLAMA

SELVITA S.A.: Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development

2021-09-03 23:23
publikacja
2021-09-03 23:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2021 r. powziął informację o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków" ("Projekt") w ramach Poddziałania 1.1.1 "Szybka ścieżka" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pozwoli Spółce na wdrożenie nowych usług dla firm z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

• Wartość całkowita Projektu netto: 7 812 900,00 zł;
• Przyznana wartość dofinansowania: 4 660 975,00 zł;
• Okres realizacji: lata 2021-2023.

Celem Projektu jest usprawnienie wczesnych etapów procesu odkrywania leku prowadzących do identyfikacji pierwszej substancji czynnej, nad którą toczyć się mogą dalsze prace. Zwykle identyfikacja substancji czynnej następuje poprzez przeszukiwanie dużych bibliotek losowo dobranych substancji chemicznych, przez co prawdopodobieństwo znalezienia związku o pożądanych właściwościach biologicznych jest małe, a sam proces jest czasochłonny oraz kosztowny. Spółka, w ramach Projektu, w celu wyeliminowani powyższych problemów stworzy platformę usługową, która będzie wykorzystywać biblioteki celowane z zastosowaniem odpowiednio zaprojektowanych modeli sztucznej inteligencji. Jej zaletą będzie o wiele większe prawdopodobieństwo identyfikacji substancji biologicznie czynnych o lepszej zdolności patentowej, przez co proces przebiegać będzie szybciej a także będzie tańszy.

[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow ("Company") hereby announces that on September 2, 2021 the Company obtained information about the conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development (NCBiR) for the project titled "Creation of ProBiAI platform to produce focused libraries of bioactive compounds by applying machine learning and by integrating the design, parallel synthesis and automatic purification, all of which optimized using artificial intelligence methods in order to accelerate the drug discovery process" ("Project") within the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, measure 1.1.1. "Fast Track", co-financed by the European Regional Development Fund. The Project will enable Company to implement new services for biotech and Pharma clients.

• Project net value: PLN 7 812 900,00;
• Financing granted: PLN 4 660 975,00;
• Project timelines: 2021-2023.

The aim of the Project is to significantly improve the early stages of the drug discovery process, leading to identification of the first active substance which may undergo further development. Usually identification is done by searching large libraries of randomly selected chemicals, which results in a low probability of finding a compound with the desired biological properties, is time-consuming and costly. In order to eliminate these problems the Company within the framework of the Project, will create a service platform, that will use much smaller, targeted libraries with a support of dedicated artificial intelligence models. What distinguishes this type of libraries is a much greater probability of identifying biologically active substances with better patentability pathway, which makes the identification process much faster and cheaper.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-09-03 Mirosława Zydroń Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki