REKLAMA

SELVITA S.A.: Informacja dotycząca wpływu nierozwadniającego programu motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki / Information concerning impact of non-diluting incentive program on Company’s consolidated financial statements

2021-05-13 17:25
publikacja
2021-05-13 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu nierozwadniającego programu motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki / Information concerning impact of non-diluting incentive program on Company’s consolidated financial statements
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 8/2021 oraz 9/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawie planowanego ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki ("Program"), uszczegóławiając przekazane informacje, niniejszym przekazuje do wiadomości, iż Zarząd Spółki dokonał szacunkowego ustalenia wpływu Programu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.

Przedmiotem Programu będzie łącznie 1.247.720 akcji zwykłych Spółki, które Pan Paweł Przewięźlikowski nieodpłatnie przekaże Spółce w celu ich wydania na rzecz osób uprawnionych, na warunkach określonych w regulaminie Programu. Szczegółowe warunki Programu zostały opisane w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Spółka wraz z doradcami dokonała analizy ujęcia księgowego Programu i jego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF").

Na podstawie powyższej analizy Spółka informuje, że zgodnie z wytycznymi MSSF transakcja nieodpłatnego przekazania akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o wartości 88,5 milionów złotych zgodnie z kursem zamknięcia z dnia 12 maja 2021 r., przez pana Pawła Przewięźlikowskiego do Spółki, przy której Spółka nie poniesie żadnych kosztów gotówkowych, nie może być uznana jako przychód. W konsekwencji nie będzie miała wpływu na żadną pozycję w bilansie ani rachunku wyników Spółki.

Natomiast, przekazanie pracownikom Spółki akcji otrzymanych wcześniej w formie darowizny od pana Pawła Przewięźlikowskiego, w trakcie trwania Programu tj. w latach 2021-2024, zostanie rozpoznane zgodnie z MSSF 2 jako niegotówkowy koszt wynagrodzeń w skonsolidowanym rachunku wyników Spółki (a więc wpłynie na wynik operacyjny, wynik EBITDA i wynik netto) oraz w pozycji kapitałów własnych jako jego zwiększenie w takiej samej wysokości jak pozycja kosztów okresu. Łącznie kapitał własny Spółki nie ulegnie zmianie.

Wstępny szacunek, dokonany na bazie przyjętych założeń i informacji dostępnych na dzień niniejszego raportu dotyczących m.in.: partycypacji osób uprawnionych w Programie po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki, wskazuje na łączny niegotówkowy koszt dla Spółki na poziomie ok. 75-88 miliona złotych, który będzie rozłożony na okres trwania Programu tj. w latach 2021-2024, podobnie jak ujmowano kwotę 11,2 miliona złotych w latach 2015-2017 w związku z poprzednim programem motywacyjnym w Selvita S.A. (po podziale z dnia 1 października 2019 r. funkcjonującej pod firmą Ryvu Therapeutics S.A.).

Koszt Programu będzie ujęty w kwartalnych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki, a jego wartość w danym okresie sprawozdawczym będzie uzależniona m.in. od takich czynników jak udział pracowników w programie, ilość akcji przydzielonych uprawnionym, pozostawanie w stosunku służbowym w trakcie trwania Programu przez uprawnionych.

W celu umożliwienia oceny wyników działalności Spółki przez inwestorów Zarząd w kolejnych okresach będzie udostępniał zarówno informację o wynikach z uwzględnieniem kosztów Programu zgodną z MSSF 2 jak i informację o wynikach Spółki bez uwzględnienia kosztów Programu jako przekazującą pełniejszy obraz bieżącej działalności biznesowej Spółki.

[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”), in relation to information published in the current reports No. 8/2021 and 9/2021 dated 20th of April 2021, concerning establishing of a non-diluting incentive program for employees and associates of the Company or companies belonging to Selvita Capital Group (“Program") hereby informs that the Company’s Management Board estimated the impact of the Program on Company's consolidated financial statements in order to provide more detailed information of the Program.

The Program will include a total number of 1,247,720 Company’s ordinary shares, which will be donated free of charge to the Company by Mr Paweł Przewięźlikowski for the purpose of granting them to Eligible Persons, pursuant to provisions set out in the Program Scheme Regulations. The details of the Program were described in the current report No. 8/2021 dated 20th of April 2021.

The Company, together with its advisers, analysed accounting aspect of the Program and its impact on consolidated financial statements of the Company, which was prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS").

Based on above-mentioned analysis the Company hereby informs, that pursuant to IFRS guidelines, free of charge transaction of donation of shares listed on the Warsaw Stock Exchange, worth PLN 88.5 millions in accordance with the closing rate on 12th of May 2021, by Mr Paweł Przewięźlikowski to the Company, by which the Company does not incur any cash expenses, cannot be recognized as a revenue. Consequently, it will not affect any item on the Company's balance sheet or profit and loss accounts.

However, granting of shares, which Company will earlier receive in a form of donation from Mr Paweł Przewięźlikowski, during the course of the Program i.e. between years 2021 and 2024 to the employees, will be recognized, pursuant to IFRS 2, as a non-cash salary expense in Company’s consolidated financial statements (therefore it will have an impact on the operating result, EBITDA and net profit) and in the equity item as its increase in the same amount as the periodic cost. The total equity of the Company will remain unchanged.

The preliminary estimation, made on the basis of the adopted assumptions and information available as of the date of this Report, concerning, inter alia: the participation of Eligible Persons in the Program after its adoption by the Company’s General Meeting, indicates that the total non-cash expense for the Company will amount to PLN 75-88 million, which will be spread over the duration of the Program, i.e. in the years 2021-2024, same as the amount of PLN 11.2 million in 2015-2017 in connection with the previous incentive program at Selvita S.A. (which after the corporate split dated as of 1st of October 2019 is operating under the name Ryvu Therapeutics S.A.).

The cost of the Program will be included in the Company's quarterly consolidated financial statements, and its value in a given reporting period will depend, inter alia, on factors such as employee’s participation in the program, the number of shares allocated to the Eligible Persons, and the fact if the Eligible Persons remain in an employment or other professional relationship with the Company.

In order to enable the evaluation of the Company's performance by investors, the Management Board in subsequent periods will provide both information on the results including Program costs in accordance with IFRS 2 and information on the Company's results without taking into account the Program costs, as it provides a more complete picture of the Company's current business activities.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-05-13 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki