REKLAMA

SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 00:02
publikacja
2021-05-28 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_rozszerzony_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Selena_za_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z umów z klientami 349 473 282 714 76 436 64 307
II. Zysk z działalności operacyjnej 19 760 9 144 4 322 2 080
III. Zysk brutto 21 595 5 411 4 723 1 231
IV. Zysk netto 17 450 5 209 3 817 1 185
V. Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym 17 480 5 180 3 823 1 178
VI. Całkowite dochody 20 388 -255 4 459 -58
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20 373 -335 4 456 -76
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 526 -5 450 -2 084 -1 240
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 100 -7 097 -1 772 -1 614
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 713 15 460 9 123 3 517
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 0,77 0,23 0,17 0,05
31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2021 31 grudnia 2020
XIII. Suma aktywów 1 043 091 925 981 223 825 200 655
XIV. Zobowiązania długoterminowe 44 403 46 917 9 528 10 167
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 454 636 355 400 97 555 77 013
XVI. Kapitał własny 544 052 523 664 116 742 113 475
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 245 247
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z umów z klientami 188 227 156 153 41 169 35 519
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 840 5 256 -2 590 1 196
XX. Zysk (strata) brutto -5 574 10 673 -1 219 2 428
XXI. Zysk (strata) netto -5 932 8 273 -1 297 1 882
XXII. Całkowite dochody -5 932 8 273 -1 297 1 882
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 679 16 077 -5 835 3 657
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 662 -5 274 -1 020 -1 200
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 386 3 508 7 521 798
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) -0,26 0,36 -0,06 0,08
31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2021 31 grudnia 2020
XXVIII. Suma aktywów 662 367 605 117 142 130 131 125
XXIX. Zobowiązania 240 269 177 087 51 557 38 374
XXX. Kapitał własny 422 098 428 030 90 573 92 752
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 245 247


Wybrane dane finansowe ze skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2021 r. pochodzą:-
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres I - III 2021 oraz I - III 2020-
ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.03.2021 oraz na
31.12.2020Przeliczenie
przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:-
pozycje I - X oraz XVIII - XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN:
4,5721 (za okres I - III 2021) i 4,3963 (za okres I - III 2020)-
pozycje XIII - XVII oraz XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów
EUR/PLN: 4,6603 (kurs na dzień 31.03.2021) i 4,6148 (kurs na dzień
31.12.2020)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena za 1Q2021.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena za 1Q2021.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena za I kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-05-28 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki