REKLAMA

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2022-04-06 06:47
publikacja
2022-04-06 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Raport_nr_2_2022_kor_2022-04-06_pl.xhtml  (KOREKTA RAPORTU)
SF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
seko.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
seko.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 555,00 186 302,00 42 721,00 41 639,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 228,00 6 456,00 50,00 1 443,00
III. Zysk (strata) brutto 257,00 5 590,00 56,00 1 249,00
IV. Zysk (strata) netto 222,00 4 560,00 48,00 1 019,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 091,00 11 870,00 1 112,00 2 653,00
VI. Przeływy pieniężne netto z działalnośc inwestycyjnej -9 000,00 154,00 -1 966,00 34,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 195,00 4 953,00 -2 227,00 1 107,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 104,00 16 977,00 -3 081,00 3 794,00
IX. Aktywa, razem 130 334,00 138 306,00 28 337,00 29 970,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 820,00 61 753,00 12 136,00 13 382,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 594,00 12 091,00 2 738,00 2 620,00
XII. Zobowiązanie krótkoterminowe 34 638,00 40 760,00 7 531,00 8 832,00
XIII. Kapitał własny 74 514,00 76 553,00 16 201,00 16 589,00
XIV. Kapitał zakładowy 665,00 665,00 145,00 144,00
XV. Liczba akcji (szt) 6 650 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,69 0,01 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,69 0,01 0,15
XVIII. WArtość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,21 11,51 2,44 2,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,21 11,51 2,44 2,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,66 0,07 0,14
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 2022-04-06 o treści:
Plik Opis
Raport_nr_2_2022_kor_2022-04-06_pl.xhtmlRaport_nr_2_2022_kor_2022-04-06_pl.xhtml Treść raportu bieżącego z informacją o korekcie raportu okresowego za 2021 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtmlSF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2021 r.
SF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSF_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2021 r - podpisy
SPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtmlSPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2021 r.
SPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSPR_Z_DZIAL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2021 r. - podpisy
LIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtmlLIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml List do Akcjonariuszy
LIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesLIST_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades List do Akcjonariuszy - podpisy
OSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtmlOSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
OSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesOSWIAD_RZETEL_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego - podpisy
WYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtmlWYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej
WYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesWYBOR_AUDYTOR_SEKOSA_2021-12-31_pl.xhtml.xades Informacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xadesOswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu - podpisy
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtmlSprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2021 r.
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2021 r. - podpisy
seko.xhtmlseko.xhtml Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2021 r.
seko.xhtml.XAdESseko.xhtml.XAdES Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2021 r. - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki