SEKO S.A.: wyniki finansowe

2019-08-23 07:27
publikacja
2019-08-23 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
4_Raport_niezalez._bieglego_z_przegladu_SF_na_30.06.2019.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_z_19.08.19.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 867 81 114 20 258 19 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 565 5 023 831 1 185
III. Zysk (strata) brutto 3 526 4 788 822 1 129
IV. Zysk (strata) netto 2 850 3 853 665 909
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 309 14 673 2 637 3 461
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 945 -4 204 -1 153 -992
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 411 6 067 -2 661 1 431
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 047 16 536 -1 177 3 900
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 598 139 708 27 657 32 490
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 773 67 344 11 000 15 661
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 244 13 781 4 056 3 205
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 136 43 905 4 736 10 210
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 825 72 364 16 657 16 829
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 156 155
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 0,58 0,10 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,58 0,10 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,65 10,88 2,50 2,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,65 10,88 2,50 2,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,45 0,15 0,11


Zasady przeliczania:


Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego,
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie objętym raportem.

Kursy przyjęte do przeliczenia:


Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2019 r. – 4,2520 EUR/PLN


Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2018 r. – 4,3000 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2019 r. – 4,2881 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2018 r. – 4,2395 EUR/PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
4_Raport niezależ. biegłego z przeglądu SF na 30.06.2019.pdf4_Raport niezależ. biegłego z przeglądu SF na 30.06.2019.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2019 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
5_Oświadczenie_o_rzetelności_z_19.08.19.pdf5_Oświadczenie_o_rzetelności_z_19.08.19.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2019-08-23 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2019 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 682 67 064 62 869
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 208 217 111
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 003 66 418 62 346
3. Należności długoterminowe 6 6 6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 465 423 406
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 454 409 406
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 14
II. Aktywa obrotowe 48 916 72 644 57 335
1. Zapasy 10 825 12 255 9 378
2. Należności krótkoterminowe 18 747 36 316 18 272
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 18 747 36 316 18 272
3. Inwestycje krótkoterminowe 18 751 23 784 29 194
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 751 23 784 29 194
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 751 23 784 29 194
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 593 289 491
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 117 598 139 708 120 204
PASYWA
I. Kapitał własny 70 825 72 364 67 326
1. Kapitał zakładowy 665 665 665
2. Kapitał zapasowy 67 310 62 808 62 808
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 2 850 8 891 3 853
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 773 67 344 52 878
1. Rezerwy na zobowiązania 1 811 1 707 1 664
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 634 622 553
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 082 1 061 1 052
a) długoterminowa 201 201 200
b) krótkoterminowa 881 860 852
1.3. Pozostałe rezerwy 95 24 59
długoterminowe
a) krótkoterminowe 95 24 59
2. Zobowiązania długoterminowe 17 244 13 781 15 317
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 17 244 13 781 15 317
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 136 43 905 27 532
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 973 43 900 27 403
3.2. Fundusze specjalne 163 5 129
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 582 7 951 8 365
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 582 7 951 8 365
a) długoterminowe 6 846 7 215 7 582
b) krótkoterminowe 736 736 783
P a s y w a r a z e m 117 598 139 708 120 204
Wartość księgowa 70 825 72 364 67 326
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,65 10,88 10,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,65 10,88 10,12
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 49 649 40 964 33 864
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 23 149 14 464 7 364
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 49 649 40 964 33 864


W związku z zawartymi pożyczkami na zakup 22 samochodów osobowych i 2
samochodów dostawczych zostały ustanowione zabezpieczenia w formie
przewłaszczenia. Wartość netto tych samochodów na dzień 30.06.2019
wynosiła 1.451 tys. zł.Spółka wystawiła również weksle
in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych,
wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi
umowami o dofinansowanie inwestycji.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 867 81 114
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 79 543 74 904
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 324 6 210
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 659 64 715
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 450 59 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 209 5 488
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 208 16 399
IV. Koszty sprzedaży 9 185 8 785
V. Koszty ogólnego zarządu 3 504 3 116
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 519 4 498
VII. Pozostałe przychody operacyjne 554 783
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 31
2. Dotacje 368 489
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 82 137
4. Inne przychody operacyjne 95 126
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 508 258
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 75 79
2. Inne koszty operacyjne 433 179
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 565 5 023
X. Przychody finansowe 333 194
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 205 194
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 128
XI. Koszty finansowe 372 429
1. Odsetki w tym: 372 293
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 136
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 3 526 4 788
XIII. Podatek dochodowy 676 935
a) część bieżąca 710 836
b) część odroczona -34 99
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 2 850 3 853
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 888 9 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 0,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 0,58


Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
się na następującym poziomie: I półrocze 2019 - „1,19zł”; I półrocze
2018 – „1,44 zł”.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 72 364 66 466 66 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 72 364 66 466 66 466
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 62 808 56 794 56 794
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 502 6 014 6 014
a) zwiększenia (z tytułu) 4 502 6 014 6 014
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 502 6 014 6 014
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 67 310 62 808 62 808
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007 9 007
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007 9 007
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 891 9 007 9 007
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 8 891 9 007 9 007
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 4 502 6 014 6 014
- podział zysku - wypłata dywidendy 4 389 2 993 2 993
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto 2 850 8 891 3 853
a) zysk netto 2 850 8 891 3 853
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 825 72 364 67 326
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 825 67 918 67 326

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 850 3 853
II. Korekty razem 8 459 10 820
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 094 2 773
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -15 -49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 319 292
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 -31
5. Zmiana stanu rezerw 104 -56
6. Zmiana stanu zapasów 1 429 199
7. Zmiana stanu należności 17 570 18 089
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 319 -9 663
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -714 -734
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 309 14 673
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 51 103
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 103
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 4 996 4 307
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 027 2 848
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 1 969 1 459
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 945 -4 204
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 441 10 656
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 6 441 10 656
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 17 852 4 589
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 389 2 993
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 13 041 1 111
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 103 193
4. Odsetki 319 292
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 411 6 067
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 047 16 536
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 033 16 586
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 15 49
F. Środki pieniężne na początek okresu 23 773 12 646
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 726 29 183
- o ograniczonej możliwości dysponowania 129
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
12_informacja_dodatkowa.pdf12_informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do spraowzdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2019 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki