REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2020-11-19 00:49
publikacja
2020-11-19 00:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
reino_rnc_raport_3Q2020_skonsolidowany_do_publikacji_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.-30.09.2020 1.01.-30.09.2019 1.01.-30.09.2020 1.01.-30.09.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży 2 578 2 728 580 633
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 233 -1 125 -503 -261
IV. Zysk (strata) brutto -2 875 -573 -647 -133
V. Podatek dochodowy -195 -105 -44 -24
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 680 -467 -603 -108
VII. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 79 0 18
VIII. Zysk (strata) netto -2 680 -388 -603 -90
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -1 463 -46 -329 -11
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,0631 -0,0100 -0,0139 -0,0024
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 581 -1 491 -581 -346
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 768 -2 408 -398 -559
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 854 3 176 868 737
XIV. Przepływy pieniężne netto razem -496 -724 -112 -168
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa trwałe 64 646 63 804 14 284 14 983
XVII. Wartość firmy 48 401 48 401 10 692 11 366
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 443 2 450 761 575
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 664 1 647 1 030 387
XX. Kapitał własny 62 170 64 347 13 734 15 110
XXI. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 507 7 298
XXII. Liczba akcji w szt. 42 478 050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,46 1,66 0,32 0,39
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
XXV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF - - - -
XXVI. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.-30.09.2020 1.01.-30.09.2019 1.01.-30.09.2020 1.01.-30.09.2019
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży 918 483 207 111
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1558 39 -351 9
XXIX. Zysk (strata) brutto -1661 1 -374 0,2
XXX. Podatek dochodowy -140 -3 -32 -1
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1520 5 -342 1
XXXII. Zysk (strata) netto -1520 5 -342 1
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,039 0,008 -0,009 0,002
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2487 -539 -560 -125
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1419 -2 378 -320 -549
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3307 2 957 745 686
XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem -600 41 -135 9
XXXVIII. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIX. Aktywa trwałe 65 146 63 214 15 298 14 844
XL. Zobowiązania długoterminowe 3 182 1 273 703 299
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 556 659 786 155
XLII. Kapitał własny 64 020 65 541 14 142 15 414
XLIII. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 507 7 298
XLIV. Liczba akcji w szt. 42 478050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,53 1,55 0,34 0,35
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji
finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego
średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych w okresie 1.01.2020-30.09.2020 - 4,4412 PLN; w
okresie 1.01.2019-30.09.2019- 4,3086 PLN.


Dla danych rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - na dzień 30.09.2020 - 4,5268 PLN; na dzień 31.12.2019-
4,2585


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
reino_rnc_raport 3Q2020 skonsolidowany_do publikacji .pdfreino_rnc_raport 3Q2020 skonsolidowany_do publikacji .pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REINO Capital za 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki