REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2022-09-22 17:40
publikacja
2022-09-22 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_1h2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1P_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_Rank_Progress_SA_1h2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SF_Rank_Progress_SA_1h2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIA_ZARZADU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 31 044 22 424 6 687 4 931
II. Zysk/strata na sprzedaży 7 911 2 842 1 704 625
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 20 086 (6 764) 4 326 (1 488)
IV. Zysk/strata brutto 16 280 1 479 3 507 325
V. Zysk/strata netto 14 930 1 359 3 216 299
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 627) (21 034) (1 858) (4 626)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (18 729) 9 027 (4 034) 1 985
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (11 945) (6 622) (2 573) (1 456)
IX. Przepływy pieniężne razem (39 301) (18 629) (8 465) (4 097)
X. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XI. Nieruchomości inwestycyjne 581 269 571 303 124 187 124 213
XII. Aktywa razem 833 590 828 021 178 095 180 028
XIII. Zobowiązania długoterminowe 269 862 265 992 57 655 57 832
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 109 484 122 715 23 391 26 681
XV. Kapitał własny 454 244 439 314 97 048 95 516
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 794 808
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie
następujących zasad:▪ pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj.
na dzień 30 czerwca 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6806 PLN, a na 31 grudnia
2021 r. kurs 1 EUR = 4,5994 PLN,▪ pozycje sprawozdania z zysków lub
strat i innych dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30
czerwca 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6427 PLN, a za okres od 1 stycznia 2021
r. do 30 czerwca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5472 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_1h2022.pdfGK RANK PROGRESS_SSF i JSF_1h2022.pdf Śródroczne skrócone SF GK Rank Progresss SA i jednostkowe Rank Progress SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1P_2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1P_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress SA w I półroczu 2022r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA_1h2022.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA_1h2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA za I półrocze 2022r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA_1h2022.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA_1h2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA za I półrocze 2022r
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdfOŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki