14,0000 zł
6,06% 0,8000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Quantum_software_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KOREKTA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_Grupy_Kapitalowej_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_QS_SA_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_QUANTUM_SOFTWARE_SA__BSSF__Sprawozdanie_BR_z_badania_za_rok_2018.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 503 30 169 6 914 7 107
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 545 1 249 596 294
III. Zyst (strata) brutto 2 176 2 868 510 676
IV. Zysk (strata) netto 1 578 2 066 370 487
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 535 3 658 360 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 667 -2 093 156 -493
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 344 -2 635 -784 -621
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 142 -1 070 -268 -252
IX. Aktywa, razem 17 464 19 755 4 061 4 736
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 4 983 5 755 1 159 1 380
XI. Zobowiązania dlugoterminowe 809 526 188 126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 153 5 229 966 1 254
XIII. Kapitał własny 12 502 14 000 2 907 3 357
XIV. Kapitał zakładowy 657 657 153 158
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 1,57 0,28 0,37
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 1,,57 0,28 0,37
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 10,65 2,21 2,55
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 10,65 2,21 2,55
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5 z dnia 2019-05-08 o treści:


Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż
uzupełnia jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Quantum software
S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za 2018 rok, które
zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 18
kwietnia 2019 roku.


Przedmiotem uzupełnienia jest „Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”,
które są elementami ww. raportów rocznych.


Korekta dotyczy:


- uzupełnienia „Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego” o
informacje w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Spółki,


- uzupełnienia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Quantum
software S.A.” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Quantum software S.A.” w zakresie zastosowanych przez Spółkę
alternatywnych wskaźników pomiaru (wskaźniki APM: EBIT, EBITDA, ROS,
ROA, ROE, wskaźniki płynności) o informacje dlaczego Spółka uważa, że
APM dostarczają przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej,
przepływów pieniężnych i efektywności finansowej Spółki i jej Grupy, a
także podwody ich zastosowania przez Spółkę.


Wykaz uzupełnianych informacji znajduje się w załączniku do niniejszego
raportu bieżącego.


Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym
raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w ww. dacie nie
uległy zmianie.


Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raporty roczne
uwzględniające ww. uzupełnienia.


Podstawa prawna:


§ 15 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA.pdfPismo Prezesa Zarządu Quantum software SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu
KOREKTA Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowej 2018.pdfKOREKTA Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowej 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2018
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2018-sig.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2018-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2018
GK QUANTUM SOFTWARE SA _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2018.BES.pdfGK QUANTUM SOFTWARE SA _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2018.BES.pdf Raport i Opinia Biegłego Rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-05-08 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Tomasz Mnich Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Monika Kuś Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.