REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2022-05-20 07:24
publikacja
2022-05-20 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_kwartal_2022_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 20 214 19 030 4 350 4 162
II. Koszt własny sprzedaży 12 501 11 204 2 690 2 451
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (984) (150) (212) (33)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 266) 966 (488) 211
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (2 332) 933 (502) 204
VI. EBITDA* 115 864 25 189
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (830) (559) (179) (122)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 184 (1 052) 1 331 (230)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (479) (368) (103) (80)
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut 4 875 (1 979) 1 049 (433)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,028) 0,011 (0,006) 0,002
XII. Aktywa razem 96 589 99 687 20 761 21 674
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 517 4 412 971 959
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 28 474 29 572 6 120 6 430
XV. Kapitał własny 63 598 65 703 13 670 14 285
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 099 18 308
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,78 0,16 0,17
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 12 132 11 093 2 611 2 426
XX. Koszt własny sprzedaży 8 572 7 010 1 845 1 533
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 139) (351) (245) (77)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 459) (121) (314) (26)
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (1 459) (121) (314) (26)
XXIV. EBITDA* (255) 462 (55) 101
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (985) (1 531) (212) (335)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (724) (956) (156) (209)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 755 (364) 378 (80)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 46 (2 851) 10 (624)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,017) (0,001) (0,004) (0,000)
XXX. Aktywa razem 101 497 103 124 21 816 22 421
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 20 315 18 054 4 366 3 925
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 161 16 670 3 044 3 624
XXXIII. Kapitał własny 67 021 68 400 14 405 14 872
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 099 18 308
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,81 0,17 0,18


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okresDane
bilansowe zaprezentowane zostały na dzień 31 marca 2022 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_I kwartał 2022_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdfRaport_I kwartał 2022_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Flavio Finotello Wiceprezes Zarządu
2022-05-20 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki