REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2021-05-13 18:01
publikacja
2021-05-13 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 011 829 953 715 221 305 216 936
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 168 498 234 601 36 854 53 363
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 41 909 99 512 9 166 22 635
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 33 449 80 794 7 316 18 378
V. Zysk/(strata) netto za okres 33 449 80 794 7 316 18 378
VI. Całkowity dochód za okres 33 449 80 794 7 316 18 378
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 33 456 80 933 7 317 18 409
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 33 456 80 933 7 317 18 409
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,75 4,23 0,38 0,96
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (59 027) 26 376 (12 910) 5 999
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (300 735) 113 (65 776) 26
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 394) (31 352) (8 179) (7 131)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (397 156) (4 863) (86 865) (1 106)
na 31.03.2021r. na 31.12.2020r. na 31.03.2021r. na 31.12.2020r.
XV. Aktywa trwałe 4 008 579 3 800 341 860 155 823 512
XVI. Aktywa obrotowe 1 613 904 1 718 502 346 309 372 389
XVII. Aktywa razem 5 622 483 5 518 843 1 206 464 1 195 901
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 583 956 579 133 125 305 125 495
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 428 616 1 363 223 306 550 295 402
XX. Kapitał własny 3 609 911 3 576 487 774 609 775 004
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 862 323 827 089 188 605 188 133
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 140 469 215 085 30 723 48 924
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 32 813 97 001 7 177 22 064
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 26 679 79 226 5 835 18 021
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 26 679 79 226 5 835 18 021
XXVI. Całkowity dochód za okres 26 679 79 226 5 835 18 021
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,40 4,14 0,31 0,94
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (72 638) 37 536 (15 887) 8 538
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (298 456) (6 073) (65 278) (1 381)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 527) (39 495) (8 208) (8 984)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (408 621) (8 032) (89 373) (1 827)
na 31.03.2021r. na 31.12.2020r. na 31.03.2021r. na 31.12.2020r.
XXXIII. Aktywa trwałe 4 045 313 3 834 890 868 037 830 998
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 371 047 1 511 299 294 197 327 490
XXXV. Aktywa razem 5 416 360 5 346 189 1 162 234 1 158 488
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 530 718 526 647 113 881 114 121
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 293 967 1 254 546 277 657 271 853
XXXVIII. Kapitał własny 3 591 675 3 564 996 770 696 772 514


Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za
okres od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. - kurs 4,5721za
okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. - kurs 4,3963,-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na
dzień 31 marca 2021r. - kurs 4,6603na
dzień 31 grudnia 2020r. - kurs 4,6148


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_Q1_2021.pdfRaport_kwartalny_Q1_2021.pdf Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-13 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki