REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2020-11-19 06:46
publikacja
2020-11-19 06:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 2 347 312 2 727 077 528 436 632 938
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 522 397 675 738 117 604 156 835
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 196 111 305 295 44 149 70 857
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 168 492 244 700 37 932 56 793
V. Zysk/(strata) netto za okres 168 492 244 700 37 932 56 793
VI. Całkowity dochód za okres 164 314 240 100 36 991 55 726
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 457 246 214 37 924 57 145
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 164 279 241 615 36 983 56 077
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,81 12,88 1,98 2,99
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 398 736 428 738 89 765 99 507
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (192 434) (648 142) (43 321) (150 430)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (166 127) (56 263) (37 399) (13 058)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 40 175 (275 667) 9 045 (63 981)
na 30.09.2020r. na 31.12.2019r. na 30.09.2020r. na 31.12.2019r.
XV. Aktywa trwałe 3 482 945 3 197 178 769 406 750 776
XVI. Aktywa obrotowe 1 611 561 1 868 434 356 004 438 754
XVII. Aktywa razem 5 094 506 5 065 612 1 125 410 1 189 530
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 573 331 546 917 126 653 128 429
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 993 431 1 050 996 219 455 246 800
XX. Kapitał własny 3 527 744 3 467 699 779 302 814 301
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 2 014 329 2 387 421 453 473 554 106
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 477 097 619 778 107 406 143 847
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 204 153 289 486 45 960 67 188
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 176 136 227 516 39 652 52 805
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 176 136 227 516 39 652 52 805
XXVI. Całkowity dochód za okres 171 958 222 839 38 712 51 720
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 9,21 11,90 2,07 2,76
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 384 753 436 920 86 617 101 406
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (197 255) (561 901) (44 406) (130 414)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (158 480) (82 242) (35 678) (19 088)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 018 (207 223) 6 533 (48 096)
na 30.09.2020r. na 31.12.2019r. na 30.09.2020r. na 31.12.2019r.
XXXIII. Aktywa trwałe 3 516 783 3 224 352 776 881 757 157
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 395 998 1 642 345 308 385 385 663
XXXV. Aktywa razem 4 912 781 4 866 697 1 085 266 1 142 820
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 525 119 497 219 116 002 116 759
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 870 404 920 001 192 278 216 039
XXXVIII. Kapitał własny 3 517 258 3 449 477 776 986 810 022


Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za
okres od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r. - kurs 4,4420za
okres od 1 stycznia 2019r. do 30 września 2019r. - kurs 4,3086,-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na
dzień 30 września 2020r. - kurs 4,5268na
dzień 31 grudnia 2019r. - kurs 4,2585


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_Q3 2020.pdfRaport_kwartalny_Q3 2020.pdf Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-11-19 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki