REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2020-09-10 06:46
publikacja
2020-09-10 06:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 606 982 1 950 225 361 827 454 810
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 383 464 505 016 86 340 117 774
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 158 452 242 738 35 677 56 609
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 139 960 195 368 31 513 45 562
V. Zysk/(strata) netto za okres 139 960 195 368 31 513 45 562
VI. Całkowity dochód za okres 135 782 190 768 30 573 44 489
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 139 935 196 642 31 508 45 859
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 135 757 192 043 30 567 44 786
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 7,32 10,29 1,65 2,40
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 165 606 211 415 37 287 49 304
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71 154) (293 229) (16 021) (68 384)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (49 384) (16 836) (11 119) (3 926)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 45 068 (98 650) 10 147 (23 006)
na 30.06.2020r. na 31.12.2019r. na 30.06.2020r. na 31.12.2019r.
XV. Aktywa trwałe 3 276 082 3 197 178 733 561 750 776
XVI. Aktywa obrotowe 1 795 793 1 868 434 402 103 438 754
XVII. Aktywa razem 5 071 875 5 065 612 1 135 664 1 189 530
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 579 288 546 917 129 711 128 429
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 993 329 1 050 996 222 420 246 800
XX. Kapitał własny 3 499 258 3 467 699 783 533 814 301
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 382 471 1 720 177 311 276 401 161
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 351 765 461 446 79 203 107 613
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 164 649 221 120 37 072 51 567
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 146 262 173 190 32 932 40 389
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 146 262 173 190 32 932 40 389
XXVI. Całkowity dochód za okres 142 084 168 513 31 992 39 299
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 7,65 9,06 1,72 2,11
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 173 807 246 844 39 134 57 566
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (78 329) (204 024) (17 636) (47 580)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 980) (41 526) (10 578) (9 684)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 48 498 1 294 10 920 302
na 30.06.2020r. na 31.12.2019r. na 30.06.2020r. na 31.12.2019r.
XXXIII. Aktywa trwałe 3 310 212 3 224 352 741 203 757 157
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 577 435 1 642 345 353 210 385 663
XXXV. Aktywa razem 4 887 647 4 866 697 1 094 413 1 142 820
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 530 132 497 219 118 704 116 759
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 870 131 920 001 194 835 216 039
XXXVIII. Kapitał własny 3 487 384 3 449 477 780 874 810 022


Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za
okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. - kurs 4,4413za
okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. - kurs 4,2880,-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na
dzień 30 czerwca 2020r. - kurs 4,4660na
dzień 31 grudnia 2019r. - kurs 4,2585


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020.pdfSprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I półrocze 2020
Komentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2020.pdfKomentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2020.pdf Komentarz do wyników za II kwartał 2020
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA.pdfOswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-09-10 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki