REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:40
publikacja
2021-04-30 23:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_Pragma_Inkaso_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pragma_Inkaso_JSF_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży netto ogółem 3 788 7 245 847 1 684
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 (501) 300 (117)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 421 (21 517) 318 (5 002)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 509 (17 262) 561 (4 013)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 042 (1 023) 457 (238)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 875 5 111 1 090 1 188
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 700) (3 116) (1 721) (724)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (782) 973 (175) 226
IX. Aktywa, razem 73 150 94 357 15 851 22 157
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 296 61 011 8 082 14 327
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 834 30 039 1 047 7 054
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 462 30 972 7 034 7 273
XIII. Kapitał własny 35 854 33 346 7 769 7 830
XIV. Kapitał zakładowy 3 680 3 680 797 864
XV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 2 565 910 3 680 000
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,68 (4,69) 0,15 (1,09)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,68 (4,69) 0,15 (1,09)
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 9,74 9,06 2,11 2,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 9,74 9,06 2,11 2,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu
obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
na dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;
na dzień 31 grudnia 2019 średni kurs wyniósł: 4,2585;b)
sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim
okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,47415;
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019: 4,3018.Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdfPragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok
Pragma Inkaso_JSF_sprawozdanie_z_badania.pdfPragma Inkaso_JSF_sprawozdanie_z_badania.pdf Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki