REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2021-04-29 07:21
publikacja
2021-04-29 07:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_jednostkowe_Polimex_Mostostal_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_jednostkowe_Polimex_Mostostal_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Polimex_Mostostal_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Polimex_Mostostal_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_PxM_Sprawozdanie_z_Badania_(do_xhtml).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_PxM_Sprawozdanie_z_Badania_(do_xhtml).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania_31.12.2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31.12.2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 425 376,00 524 858,00 95 073,00 122 009,00
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 26 783,00 58 112,00 5 986,00 13 509,00
III. Zysk / (strata) brutto 91 758,00 89 419,00 20 508,00 20 786,00
IV. Zysk / (strata) netto 61 394,00 93 663,00 13 722,00 21 773,00
V. Inne całkowite dochody netto -4,00 3,00 -1,00 1,00
VI. Łączne całkowite dochody 61 390,00 93 666,00 13 721,00 21 774,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 733,00 -17 109,00 23 855,00 -3 977,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 46 425,00 63 849,00 10 376,00 14 842,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -77 146,00 -96 966,00 -17 242,00 -22 541,00
X. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 76 012,00 -50 226,00 16 989,00 -11 676,00
XI. Aktywa trwałe razem 693 212,00 796 892,00 150 216,00 187 130,00
XII. Aktywa obrotowe razem 723 326,00 312 006,00 156 740,00 73 267,00
XIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 26 685,00 42 185,00 5 782,00 9 906,00
XIV. Aktywa razem 1 443 223,00 1 151 083,00 312 738,00 270 302,00
XV. Zobowiązania długoterminowe razem 173 724,00 149 506,00 37 645,00 35 108,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe razem 550 070,00 340 700,00 119 197,00 80 005,00
XVII. Kapitał własny razem 719 429,00 660 877,00 155 896,00 155 190,00
XVIII. Kapitał podstawowy 473 238,00 473 238,00 102 548,00 111 128,00
XIX. Liczba akcji zwykłych 236 618 802,00 236 618 802,00
XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802,00 236 618 802,00
XXI. XXI. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,26 0,40 0,06 0,09
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6148 (dla danych na 31.12.2020 roku) oraz 4,2585 (dla danych na koniec roku 2019), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,
-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za 2020 rok) oraz 4,3018 (dla danych za 2019 rok), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie jednostkowe Polimex Mostostal 2020.xhtmlSprawozdanie jednostkowe Polimex Mostostal 2020.xhtml 1. Sprawozdanie finansowe PxM 2020
Sprawozdanie jednostkowe Polimex Mostostal 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie jednostkowe Polimex Mostostal 2020.xhtml.XAdES 1. Podpisy - Sprawozdanie finansowe PxM 2020
Sprawozdanie z dzialalnosci Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie z dzialalnosci Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności GK PxM 2020
Sprawozdanie z dzialalnosci Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie z dzialalnosci Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml.XAdES 2. Podpisy - Sprawozdanie z działalności GK PxM 2020
20 PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).xhtml20 PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).xhtml 3. Sprawozdanie z badania 2020
20 PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).T.xhtml.xades20 PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).T.xhtml.xades 3. Podpisy - Sprawozdanie z badania 2020
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtmlOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml.XAdES 4. Podpisy - Oświadczeine Zarządu - podmiot uprawniony do badania
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtmlOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml 5. Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml.XAdES 5. Podpisy - Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych
List Prezesa Zarządu 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020.xhtml 6. List prezesa Zarządu
Oświadczenie RN - funkcjonowanie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie RN - funkcjonowanie Komitetu Audytu.xhtml 7. Oświadczenie RN - funkcjonowanie KA
Oświadczenie RN - ocena sprawozdań.xhtmlOświadczenie RN - ocena sprawozdań.xhtml 8. Oświadczeine RN - ocena sprawozdań
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki