Warszawa, dn. 28.04.2021 r.
OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
W opinii Rady Nadzorczej, Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i grupy kapitałowej. W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2020 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („EY”) w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszechstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek z grupy kapitałowej Spółki. W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski EY, że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2020 roku. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.