POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Image should be here
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
2
SPIS TREŚCI
Rachunek zysków i strat................................................................................................................................5
Sprawozdanie z całkowitych dochodów ....................................................................................................... 5
Bilans ............................................................................................................................................................ 6
Rachunek przepływów pieniężnych .............................................................................................................. 8
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................................................................................ 9
N OTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU ................. 11
1. Informacje ogólne ................................................................................................................................ 11
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .......................................................................................... 11
3. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ............. 11
3.1. Oświadczenie o zgodności ........................................................................................................ 11
3.2. Kontynuacja działalności ........................................................................................................... 11
3.3. Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji ........................................................ 13
3.4. Zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego ............................... 14
4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości ........................................................................................... 14
4.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................................................ 14
4.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej .................................................................... 14
4.3. Rzeczowe aktywa trwałe .......................................................................................................... 15
4.4. Nieruchomości inwestycyjne .................................................................................................... 16
4.5. Wartości niematerialne ............................................................................................................ 16
4.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych ................................................................. 16
4.7. Koszty finansowania zewnętrznego .......................................................................................... 16
4.8. Udziały w zyskach spółek komandytowych .............................................................................. 17
4.9. Zapasy ....................................................................................................................................... 17
4.10. Należności z tytułu dostaw i usług ............................................................................................ 17
4.11. Należności pozostałe ................................................................................................................ 17
4.12. Kaucje przekazane z tytułu umów o budowę ........................................................................... 18
4.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych .............................................................. 18
4.14. Instrumenty finansowe ............................................................................................................. 18
4.15. Kredyty, pożyczki i papiery dłużne (obligacje) .......................................................................... 19
4.16. Leasing ...................................................................................................................................... 19
4.17. Aktywa (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży ....................................................... 20
4.18. Pozostałe aktywa ...................................................................................................................... 21
4.19. Udziały w jednostkach zależnych .............................................................................................. 21
4.20. Przychody przyszłych okresów ................................................................................................. 21
4.21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ....................................................................................... 21
4.22. Zobowiązania pozostałe ........................................................................................................... 21
4.23. Kaucje otrzymane z tytułu umów o budowę ............................................................................ 21
4.24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ..................................................................... 21
4.25. Rezerwy .................................................................................................................................... 22
4.26. Kapitał rezerwowy z nadwyżki z tytułu obligacji zamiennych ................................................... 23
4.27. Przychody z umów z Klientami ................................................................................................. 23
4.28. Podatki ...................................................................................................................................... 25
5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ....................................................... 26
6. Segmenty sprawozdawcze ................................................................................................................... 28
7. Przychody i koszty ................................................................................................................................ 29
7.1. Przychody ze sprzedaży w podziale na kategorie ..................................................................... 29
7.2. Kluczowi odbiorcy ..................................................................................................................... 29
7.3. Istotne zdarzenia dotyczące realizowanych kontraktów .......................................................... 29
7.4. Koszty według rodzajów ........................................................................................................... 31
7.5. Koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat ................................................................ 32
7.6. Koszty świadczeń pracowniczych..............................................................................................32
7.7. Zyski / (straty) z tytułu utraty wartości aktywów ..................................................................... 32
7.8. Pozostałe przychody operacyjne .............................................................................................. 32
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
3
7.9. Pozostałe koszty operacyjne ..................................................................................................... 33
7.10. Przychody finansowe ................................................................................................................ 33
7.11. Koszty finansowe ...................................................................................................................... 33
8. Podatek dochodowy ............................................................................................................................ 33
8.1. Bieżący podatek dochodowy .................................................................................................... 33
8.2. Odroczony podatek dochodowy ............................................................................................... 34
8.3. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego .............................................. 35
9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ......................................................................... 36
10. Zysk przypadający na jedną akcję ........................................................................................................ 36
11. Rzeczowe aktywa trwałe ...................................................................................................................... 37
11.1. Tabela ruchów rzeczowych aktywów trwałych ........................................................................ 37
11.2. Wartości godziwe gruntów, budynków i budowli .................................................................... 41
11.3. Nieruchomości inwestycyjne .................................................................................................... 41
12. Aktywa finansowe ................................................................................................................................ 43
12.1. Aktywa finansowe długoterminowe ......................................................................................... 43
12.2. Aktywa finansowe krótkoterminowe ....................................................................................... 43
12.3. Udziały w podmiotach powiązanych na dzień 31 grudnia 2020 roku ....................................... 44
13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ............................................................. 45
14. Instrumenty finansowe – utrata wartości ............................................................................................ 45
15. Długoterminowe kontrakty budowlane ............................................................................................... 47
16. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...................................................................................................... 48
17. Zmiana stanu pozycji bilansowych w rachunku przepływów pieniężnych ........................................... 49
18. Aktywa przeznaczone do sprzedaży ..................................................................................................... 49
19. Kapitał własny ...................................................................................................................................... 49
19.1. Kapitał podstawowy ................................................................................................................. 49
19.2. Kapitał zapasowy ...................................................................................................................... 50
19.3. Pozostałe kapitały ..................................................................................................................... 50
19.4. Kapitał rezerwowy z nadwyżki z tytułu obligacji zamiennych na akcje .................................... 50
19.5. Skumulowane inne całkowite dochody .................................................................................... 50
19.6. Zyski zatrzymane ....................................................................................................................... 51
20. Kredyty, pożyczki i pozostałe źródła finansowania .............................................................................. 51
21. Obligacje .............................................................................................................................................. 52
22. Aktywa oddane pod zabezpieczenie .................................................................................................... 54
23. Rezerwy ................................................................................................................................................ 54
24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ................................................................................ 55
24.1. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ..................................................................... 55
24.2. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza do wyceny zobowiązań z tytułu
długoterminowych świadczeń pracowniczych ......................................................................... 55
24.3. Analiza wrażliwości ................................................................................................................... 56
25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania pozostałe ................................................... 56
26. Zobowiązania warunkowe ................................................................................................................... 57
27. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi ...................................................................... 57
27.1. Transakcje z udziałem podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa....................................57
27.2. Transakcje z udziałem podmiotów powiązanych ..................................................................... 57
28. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej ......................................................................................... 59
28.1. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej .............................................................................. 59
28.2. Informacja o ilości posiadanych akcji Spółki przez Zarząd i Radę Nadzorczą ............................ 59
29. Struktura zatrudnienia ......................................................................................................................... 59
30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem ...................................................................................................... 59
30.1. Ryzyko stopy procentowej ........................................................................................................ 59
30.2. Ryzyko walutowe ...................................................................................................................... 60
30.3. Ryzyko kredytowe ..................................................................................................................... 61
30.4. Ryzyko związane z płynnością ................................................................................................... 62
31. Instrumenty finansowe ........................................................................................................................ 63
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
4
31.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych ................................................................................... 63
31.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na
kategorie instrumentów finansowych ...................................................................................... 64
32. Wartości godziwe poszczególnych kategorii instrumentów finansowych ........................................... 64
33. Zarządzanie kapitałem ......................................................................................................................... 65
34. Postępowania dotyczące wierzytelności i zobowiązań toczące się przed sądem ................................ 65
35. Najważniejsze zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................................................. 65
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
5
Rachunek zysków i strat
Rok zakończony
Rok zakończony
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
Przychody ze sprzedaży
7.1
425 376
524 858
Koszt własny sprzedaży
7.4
(376 292)
(476 656)
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży
49 084
48 202
Koszty ogólnego zarządu
7.4, 7.5
(34 705)
(33 495)
Zyski / (straty) z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
7.7
(19)
19 975
Pozostałe przychody operacyjne
7.8
19 589
25 718
Pozostałe koszty operacyjne
7.9
(7 166)
(2 288)
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej
26 783
58 112
Przychody finansowe
7.10
90 174
72 086
Koszty finansowe
7.11
(25 199)
(40 779)
Zysk / (strata) brutto
91 758
89 419
Podatek dochodowy
8
(30 364)
4 244
Zysk / (strata) netto
61 394
93 663
Zysk / (strata) na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję)
– podstawowy i rozwodniony zysk na akcje
10
0,259
0,396
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Rok zakończony
Rok zakończony
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
Zysk / (strata) netto
61 394
93 663
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Zmiana stanu z przeszacowania środków trwałych
80
Zysk / (strata) aktuarialna
(4)
(77)
Inne całkowite dochody netto
(4)
3
Łączne całkowite dochody
61 390
93 666
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
6
Bilans
Stan na dzień
Stan na dzień
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
(po zmianie)
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
11.1
36 879
20 332
Nieruchomości inwestycyjne
11.3
38 944
37 994
Wartości niematerialne
346
345
Aktywa finansowe
12.1
486 833
495 537
Należności długoterminowe
235
9
Kaucje z tytułu umów o budowę
22 231
99 849
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
8.3
103 224
140 406
Pozostałe aktywa długoterminowe
4 520
2 420
Aktywa trwałe razem
693 212
796 892
Aktywa obrotowe
Zapasy
4 123
168
Należności z tytułu dostaw i usług
13
309 286
52 115
Kaucje z tytułu umów o budowę
4 540
10 831
Należności z tytułu wyceny kontraktów
15
49 549
11 553
Należności pozostałe
13
110 812
71 680
Aktywa finansowe
12.2
32 658
30 642
Pozostałe aktywa
2 949
1 620
Środki pieniężne
16
209 409
133 397
Aktywa obrotowe razem
723 326
312 006
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
18
26 685
42 185
Aktywa razem
1 443 223
1 151 083
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
7
Stan na dzień
Stan na dzień
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019*
(po zmianie)
Zobowiązania i kapitał własny
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
19.1
473 238
473 238
Kapitał zapasowy
19.2
157 746
157 746
Pozostałe kapitały
19.3
(37 629)
(132 204)
Kapitał rezerwowy z nadwyżki z tytułu obligacji zamiennych na akcje
19.4
6 071
31 552
Skumulowane inne całkowite dochody
19.5
28 825
35 970
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty
19.6
91 178
94 575
Kapitał własny ogółem
719 429
660 877
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania
20
34 596
30 429
Obligacje długoterminowe
21
113 364
86 857
Rezerwy
23
12 018
16 986
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
24
875
766
Kaucje z tytułu umów o budowę
12 834
14 337
Pozostałe zobowiązania
37
131
Zobowiązania długoterminowe razem
173 724
149 506
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania
20
16 984
88 722
Obligacje krótkoterminowe
21
13 484
86 721
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
24
256 860
84 542
Kaucje z tytułu umów o budowę
17 689
14 422
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów
15
211 106
4 715
Zobowiązania pozostałe
24
4 634
1 494
Rezerwy
23
17 076
51 134
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
24
10 744
7 458
Przychody przyszłych okresów
1 493
1 492
Zobowiązania krótkoterminowe razem
550 070
340 700
Zobowiązania razem
723 794
490 206
Zobowiązania i kapitał własny razem
1 443 223
1 151 083
*Dane przekształcone, zmiany opisane w nocie 3.4.
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
8
Rachunek przepływów pieniężnych
Rok zakończony
Rok zakończony
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ (strata) brutto
91 758
89 419
Korekty o pozycje:
14 975
(106 528)
Amortyzacja
7.4
7 782
7 768
Odsetki i dywidendy, netto
3 286
18 008
Zysk / (strata) na działalności inwestycyjnej
1 440
(39 552)
Zmiana stanu należności
17
(335 950)
115 973
Zmiana stanu zapasów
(3 955)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
17
384 295
(139 800)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i przychodów przyszłych okresów
(2 804)
(3 240)
Zmiana stanu rezerw
(39 026)
(65 350)
Pozostałe
(93)
(335)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
106 733
(17 109)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
11 377
8 862
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
(3 395)
(310)
Zbycie aktywów finansowych
135
Nabycie aktywów finansowych
(265)
(8 919)
Dywidendy, odsetki i udziały w zyskach otrzymane
29 684
77 981
Spłata udzielonych pożyczek
11 210
50 858
Udzielenie pożyczek
(2 321)
(64 712)
Inne wpływy
89
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
46 425
63 849
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów
72 363
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu
(5 775)
(5 586)
Odsetki zapłacone
(57 021)
(38 205)
Spłata pożyczek i kredytów
(54 659)
(41 965)
Spłata obligacji
(32 054)
(11 210)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(77 146)
(96 966)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
76 012
(50 226)
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
133 397
183 623
Środki pieniężne na koniec okresu
209 409
133 397
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
110 557
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
9
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skumulowane inne całkowite dochody z tytułu
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały
Kapitał rezerwowy z nadwyżki z tytułu obligacji zamiennych na akcje
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk/ (strata) aktuarialna
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty
Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2020 roku
473 238
157 746
(132 204)
31 552
35 100
870
94 575
660 877
Zysk / (strata) netto
61 394
61 394
Zysk/ (strata) aktuarialna
(4)
(4)
Łączne całkowite dochody
(4)
61 394
61 390
Podział wyniku
94 575
(94 575)
Przeniesienie nadwyżki z przeszacowania środków trwałych w związku z ich sprzedażą
(7 141)
7 141
Istotna zmiana warunków emisji obligacji zawierających element kapitałowy - rozliczenie wygasającej emisji
(29 733)
28 056
(1 677)
Istotna zmiana warunków emisji obligacji zawierających element kapitałowy - ujęcie nowych warunków
5 677
5 677
Podatek odroczony związany z częścią kapitałową nowej emisji oraz emisją serią C
(1 425)
(1 425)
Podatek odroczony od części kapitałowej pierwotnej emisji serii A i B
(5 413)
(5 413)
Na dzień 31 grudnia 2020 roku
473 238
157 746
(37 629)
6 071
27 959
866
91 178
719 429
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego o numerach od 1 do 35 stanowią jego integralną część
10
Skumulowane inne całkowite dochody z tytułu
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały
Kapitał rezerwowy z nadwyżki z tytułu obligacji zamiennych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk / (strata) aktuarialna
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty
Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2019 roku
473 238
157 746
(149 732)
31 552
35 933
947
17 527
567 211
Zysk / (strata) netto
93 663
93 663
Inne całkowite dochody netto
80
(77)
3
Łączne całkowite dochody
80
(77)
93 663
93 666
Podział wyniku
17 528
(17 528)
Przeniesienie nadwyżki z przeszacowania środków trwałych w związku z ich sprzedażą
(913)
913
Na dzień 31 grudnia 2019 roku
473 238
157 746
(132 204)
31 552
35 100
870
94 575
660 877
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
11
N OTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
1. Informacje ogólne
Polimex Mostostal Spółka Akcyjna („Spółka”, „Polimex Mostostal S.A.”) działa na podstawie statutu ustalonego aktem notarialnym w dniu 18 maja 1993 roku (Rep. A Nr 4056/93) z późniejszymi zmianami. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022460. Spółce nadano numer statystyczny REGON 710252031.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki szeroko rozumiane usługi budowlano-montażowe, montaż urządzeń i instalacji przemysłowych świadczone w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą oraz świadczenie usług administracyjnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”). Spółka prowadzi działalność w następujących segmentach: Energetyka, Nafta, gaz, chemia (Petrochemia), Pozostała działalność. Szczegółowy opis działalności prezentowanej w ramach danego segmentu został zamieszczony w nocie nr 6. Akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest jednostką dominująca w Grupie Kapitałowej.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Dnia 28 kwietnia 2021 roku sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.
Spółka jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które zostało zatwierdzone do publikacji 28 kwietnia 2021 roku.
Sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
3. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
3.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSSF UE. W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej niniejsze sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polimex-mostostal.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.
3.2. Kontynuacja działalności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
Zarząd jednostki dominującej Polimex Mostostal S.A. przeprowadził analizę wpływu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy za bieżący okres oraz w perspektywie nadchodzących kwartałów:
Wykonawca (Konsorcjum) realizował harmonogram prac, którego celem było ukończenie Projektu Żerań w dniu 20 listopada 2020 zgodnie z wymaganiami kontraktowymi, jednakże realizacja programu została uniemożliwiona wybuchem pandemii COVID-19 i drastycznymi restrykcjami wprowadzonymi
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
12
przez polskiego ustawodawcę oraz w ustawodawstwach innych krajów wprowadzających regulacje antykryzysowe. W konsekwencji, na skutek zmian prawa niemożliwa stała się mobilizacja wystarczającej liczby pracowników z Białorusi i Ukrainy w celu dotrzymania harmonogramu naprawczego oraz w związku całkowitą utratą zdolności wytwórczych przez dwie największe polskie firmy w branży elektrycznej Elektrobudowę i Elstę co nastąpiło w terminie zbieżnym z zamknięciem polskich granic, niemożliwe stało się sprawne odtworzenie utraconych zasobów. W rezultacie roboty elektryczne należące do uczestnika konsorcjum leżące na głównej ścieżce krytycznej projektu, od których zakończenia zależał wprost termin pierwszego rozpalenia turbiny gazowej, były wykonywane w początkowym okresie pandemii zaledwie przez 15% niezbędnej liczby pracowników. W dniu 7 października 2020 r. wykonawca złożył roszczenie do zamawiającego "Roszczenie o wydłużenie okresu realizacji Kontraktu oraz zmianę ceny kontraktu spowodowane zmianami prawa wprowadzonymi w celu przeciwdziałania COVID-19" dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na termin wykonania kontraktu oraz cenę kontraktu wynikające z wydłużenia terminu realizacji spowodowanego ograniczeniem dostępności personelu podwykonawców i utratą jego wydajności, w szczególności z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów stanowiących zmianę prawa w rozumieniu kontraktu. Zgodnie z przedmiotowym wystąpieniem oraz kolejnymi z dnia 17.12.2020 r. (oraz 08.01.2021 r.) dotyczącymi wpływu drugiej fali pandemii zakończenie realizacji projektu jest prognozowane na datę 30 września 2021 roku , co nie zostało zakwestionowane przez Zamawiającego.
Podczas realizacji Projektu Puławy zaistniały negatywne skutki wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, polegającego na rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Były to zarówno zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Spółki realizujących Kontrakt w Puławach, w tym kluczowych osób na Projekcie, jak i jej podwykonawców oraz związane z tym skierowania przez sanepid na przymusową kwarantannę osób mających kontakt z osobami zarażonymi. Wszystko to w znacznym stopniu utrudniało realizację Projektu. W szczególności opóźnień doznawał proces projektowania, w związku z dosyć wczesnym pojawieniem się zachorowań wśród pracowników Generalnego Projektanta na Projekcie i nasilaniem zachorowań w ciągu roku. Również kluczowi podwykonawcy/dostawcy z powodu epidemii SARS-CoV-2 zgłaszali opóźnienia w zakresie pozyskiwania materiałów, urządzeń i usług i możliwością nieterminowej realizacji zawartych umów dot. Projektu. W związku z tym, że wystąpienie przedmiotowej epidemii ma charakter ciągły i narastający i nie można wykluczyć wystąpienia kolejnych, negatywnych przejawów epidemii dla Projektu Puławy, trudno jest obecnie ocenić jej negatywny wpływ na harmonogram realizacji prac lub zwiększone koszty realizacji Projektu.
Na projekcie Dolna Odra, zgodnie z harmonogramem projektu, trwają obecnie prace nad uzgodnieniem projektu podstawowego, prace rozbiórkowe oraz kontraktacja kolejnych podwykonawców. We wrześniu 2020 roku nastąpiło przejęcie części placu budowy a w IV kw. 2020 nastąpiło otwarcie zaplecza budowy. Na koniec października uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę co pozwoliło na przejęcie pozostałej części placu budowy i rozpoczęcie głównych prac budowlanych oraz kontraktację głównych dostaw i kolejnych prac budowlanych. Obecnie trwające prace projektowe, przygotowawcze, wykopy i prace rozbiórkowe przebiegają bez większych zakłóceń co zostało potwierdzone osiągnięciem pierwszych czterech Etapów Realizacji w uzgodnionych terminach.
Na kontrakcie Opole na bieżąco są wykonywane prace związane z obsługą okresu gwarancyjnego.
Płynność Spółki jest w pełni zabezpieczona. Epidemia nie przyczyniła się do istotnych opóźnień po stronie płatności od kontrahentów Spółki. W ocenie Spółki ryzyko kredytowe sald należności nie wzrosło istotnie. Obecnie brak jest podstaw do korygowania oczekiwanych przepływów pieniężnych. Na koniec 2020 roku Spółka zakończyła prace nad zmianą struktury finansowania oraz dokonała przedterminowej spłaty zadłużenia finansowego oraz uzgodniła istotną zmianę warunków emisji obligacji (Noty 20 i 21).
Spółka skorzystała z pakietów osłonowych przyjętych przez parlament w związku z walką ze skutkami ekonomicznymi pandemii. W szczególności Spółka wystąpiła oraz otrzymała dotacje do kosztów zatrudnienia w związku z czasowym ograniczeniem czasu pracy oraz dofinansowanie dla pracowników nie objętych przestojem i obniżonym wymiarem czasu. Otrzymane dotacje do kosztów zatrudnienia zostały ujęte memoriałowo oraz pomniejszyły koszty wynagrodzeń (w okresie do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 586 tys. zł).
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
13
Zarząd Spółki uważa, że epidemia wirusa SARS-CoV-2 nie rzutuje na konieczność dokonywania korekt w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Ewentualne skutki jakie epidemia będzie nieść w trakcie 2021 roku będą odpowiednio odwzorowane w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok.
3.3. Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji
Sporządzając sprawozdanie finansowe Spółka zastosowała po raz pierwszy poniższe standardy:
Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych;
Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej;
Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;
Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek.
Wyżej wymienione standardy nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych interpretacji i standardów, które według stanu na dzień 28 kwietnia 2021 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
Zmiany do MSSF 3 Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zmiany do MSR 37 Umowy rodzące obciążenia koszty wypełnienia obowiązków umownych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zmiana do MSSF 16 Leasing: Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 (opublikowano dnia 28 maja 2020 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później;
Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe odroczenie MSSF 9 (opublikowano dnia 25 czerwca 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 (opublikowano dnia 27 sierpnia 2020 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
14
Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
Zmiany do MSR 8: Definicja wartości szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
Według szacunków Spółki wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
3.4. Zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego
Spółka zmieniła w bilansie prezentację zobowiązań z tytułu roszczeń zwrotnych z tytułu gwarancji. Dotychczas Spółka prezentowała zobowiązania te jako element pozostałych zobowiązań (w podziale na część krótkoterminową oraz część długoterminową). W rachunku zysków i strat koszty finansowe dotyczące tych zobowiązań były prezentowane w działalności finansowej. Począwszy od niniejszego sprawozdania zobowiązania te w bilansie prezentowane w linii kredyty, pożyczki i pozostałe źródła finansowania (w podziale na część krótkoterminową oraz część długoterminową), w rachunku przepływów pieniężnych w działalności finansowej, zaś prezentacja w rachunku zysków i strat pozostaje bez zmian. Zobowiązania z tytułu roszczeń zwrotnych z tytułu gwarancji zobowiązaniami finansowymi w stosunku do instytucji finansowych. Zobowiązania te wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Prezentacja tych zobowiązań w sposób opisany powyżej zdaniem Grupy spowoduje, że sprawozdanie finansowe będzie zawierać bardziej wiarygodne i przydatne informacje o wpływie tych transakcji na sytuację finansową. Zmiana zasad prezentacji nie ma wpływu na pozycje kapitałów własnych ani na wynik finansowy.
Poniższa tabela prezentuje wpływ zmian prezentacyjnych na dane porównawcze:
Stan na dzień
Stan na dzień
31 grudnia 2019
Zmiana
31 grudnia 2019
(przed zmianą)
prezentacji
(po zmianie)
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i pozostałe źródła finansowania
25 885
4 544
30 429
Zobowiązania pozostałe
4 675
(4 544)
131
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i pozostałe źródła finansowania
79 901
8 821
88 722
Zobowiązania pozostałe
10 315
(8 821)
1 494
4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
4.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem niektórych rzeczowych aktywów trwałych, które wyceniane w wartościach przeszacowanych albo w wartości godziwej oraz instrumentów finansowych, wycenianych w wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego zgodnie z określoną poniżej polityką rachunkowości.
Koszt historyczny ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi.
Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („zł”) (waluta prezentacji), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”).
4.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski.
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
15
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia oraz z rozliczenia tych pozycji różnice kursowe ujmowane odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
4.3. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane według ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, poza klasą aktywów określoną jako nieruchomości i budowle trwale związane z gruntem tj. grunty, zakłady produkcyjne oraz nieruchomości zabudowane kompleksem budynków o charakterze magazynowo - przemysłowo - biurowym. Powyższa klasa aktywów prezentowana jest w kategorii „Grunty, budynki i budowle” i wyceniana jest według modelu wartości przeszacowanej.
Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich poniesienia.
Zwiększenia wartości bilansowej z tytułu aktualizacji wyceny aktywów ujmowanych według metody wartości przeszacowanej odnoszone do pozycji pozostałych całkowitych dochodów i wykazywane jako skumulowane inne całkowite dochody w kapitale własnym. Zmniejszenia kompensujące wcześniejsze zwiększenia, które dotyczą tego samego środka trwałego, obciążają pozostałe całkowite dochody oraz pomniejszają kapitał powstały z aktualizacji wyceny. Wszelkie pozostałe zmniejszenia ujmuje się w rachunku zysków i strat. Tak powstały składnik kapitałów jest przenoszony do pozycji zysków zatrzymanych w momencie usunięcia z bilansu składnika aktywów, którego dotyczył.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:
Typ
Okres
Budynki i budowle
1 0-60 lat
Maszyny i urządzenia techniczne
2-40 lat
Urządzenia biurowe
3-10 lat
Środki transportu
2-30 lat
Komputery
2-8 lat
Inwestycje w obcych środkach trwałych
10-25 lat
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, na koniec grudnia i w razie konieczności koryguje z efektem od początku kolejnego roku obrotowego.
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
16
4.4. Nieruchomości inwestycyjne
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji.
Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane w zysku lub stracie w pozycji pozostałych przychodów bądź pozostałych kosztów operacyjnych w tym okresie, w którym powstały.
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela lub zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela Spółkę staje się nieruchomością inwestycyjną, Spółka stosuje zasady opisane w części Rzeczowe aktywa trwałe do dnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości. Ustalona na dzień przeniesienia różnica między wartością bilansową określoną zgodnie z zasadami przedstawionymi w części Rzeczowe aktywa trwałe a jej wartością godziwą traktowana jest analogicznie do ujęcia odpowiadającego ujęciu wartości przeszacowanej. W przypadku zbycia nieruchomości inwestycyjnej różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością księgową jest ujmowana w rachunku zysków i strat.
4.5. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Zastosowano następujące okresy użytkowania:
Typ
Okres
Patenty i licencje
Dla patentów i licencji użytkowanych na podstawie umowy zawartej na czas określony przyjmuje się ten okres, uwzględniając okres na który użytkowanie może być wydłużone
Koszty prac rozwojowych
5 lat
Oprogramowanie komputerowe
2-15 lat
4.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy, jeżeli dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny lub czy powinien zostać zmniejszony.
4.7. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych . Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody
Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
17
efektywnej stopy procentowej, obciążenia finansowe z tytułu umów leasingu oraz różnice kursowe powstałe w związku z finansowaniem zewnętrznym do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.
4.8. Udziały w zyskach spółek komandytowych
Spółka jest wspólnikiem (komandytariuszem) w spółkach zależnych będących spółkami komandytowymi. Za każdy okres sprawozdawczy Spółka rozpoznaje przychody / koszty finansowe z tytułu udziału w zyskach / stratach tych spółek zależnych. Należności z tego tytułu prezentowane w pozycji należności długoterminowe jeżeli data ich zapadalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego bądź w pozycji należności pozostałe – jeżeli data ich zapadalności nie przekracza 12 miesięcy.
Przychody / koszty finansowe z powyższego tytułu ujmowane w wartości wypracowanych przez spółki zależne wyników