INFORMACJA ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A. DOTYCZĄCE DOKONANIA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757) Zarząd Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki informuje, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym, że:
1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i jej grupy kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Zarząd Spółki
Imię i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
Krzysztof Figat
Prezes Zarządu
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku