Warszawa, 28.04.2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ POLIMEX MOSTOSTAL S.A. DOTYCZĄCE FUNCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757) Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) oświadcza, że:
1. W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży budowlanej oraz w zakresie rachunkowości i badań sprawozda finansowych;
2. Komitetu Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.