ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZŁONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000481039, NIP: 526-020-79-76
Image should be here
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
+48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com www.ey.com/pl
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, na które składają się: bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz noty objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwier-dzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem 28 kwietnia 2021 roku .
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”). Nasza
2
Image should be here
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego” .
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z
Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujmowanie przychodów z realizacji kontraktów budowlanych
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje przychody z tytułu realizacji usług budowlanych w kwocie 406 milionów złotych, co stanowi 95% przychodów ze sprzedaży Spółki wykazanych w rachunku zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
Na dzień bilansowy Spółka wycenia realizowane kontrakty z tytułu realizacji usług budowlanych („kontrakty budowlane”) metodą opartą na nakładach odzwierciedlającą udział kosztów poniesionych w całkowitych planowanych kosztach poszczególnych projektów zgodnie z
Nasze procedury badania obejmowały między innymi:
- analizę stosowanych przez Spółkę polityk rachunkowości w zakresie wyceny kontraktów budowalnych, ujmowania i prezentowania przychodów z tytułu realizacji kontraktów budowlanych zgodnie z MSSF 15;
- udokumentowanie przebiegu procesu identyfikacji obowiązków wykonania świadczenia oraz wyceny kontraktów budowlanych i identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych Spółki. Dla wybranych mechanizmów kontrolnych przeprowadziliśmy testy ich operacyjnej efektywności;
3
Image should be here
zasadami MSSF 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”).
Ta metoda ujmowania przychodów wymaga identyfikacji w ramach umów z klientami często więcej niż jednego zobowiązania do spełnienia świadczenia oraz określenia, kiedy Spółka wywiązała się z tych zobowiązań, jakie jest jej należne wynagrodzenie z tego tytułu oraz alokowania wynagrodzenia do zobowiązań do spełnienia świadczenia.
Wycena realizowanych kontraktów budowlanych wymaga od Zarządu Spółki zastosowania wielu kluczowych szacunków, w szczególności w odniesieniu do kompletności planowanych kosztów do poniesienia, oceny prawdopodobieństwa oraz kwantyfikacji ryzyk realizacji projektów, w tym ewentualnych sporów z zamawiającymi lub podwykonawcami oraz oceny tempa realizacji harmonogramu w stosunku do zapisów kontraktowych celem ujęcia bądź nie, potencjalnych kar z tytułu opóźnień. Ponadto prawidłowa wycena kontraktów budowalnych uzależniona jest od terminowego i prawidłowego ujęcia uzgodnionych zmian specyfikacji oraz zakresów prac w budżetowanych przychodach oraz kosztach poszczególnych kontraktów.
Poziom technicznej złożoności wyceny budżetów kosztowych, w tym zakresów prac, które nie zostały jeszcze zakontraktowane na dzień bilansowy, niepewność dotycząca zmiennych cen materiałów i usług na rynku budowlanym oraz niepewność odnośnie wyników negocjacji dotyczących dodatkowych zakresów lub sporów z zamawiającymi oraz podwykonawcami, powodują ryzyko błędnego ustalenia przez Spółkę budżetowanego wyniku na realizowanych kontraktach. Szacunki dotyczące budżetów kontraktów, zarówno w odniesieniu do planowanych kosztów jak i poziomu już rozpoznanych przychodów, stanowią istotny element oceny Zarządu Spółki i zawierają ryzyko błędnego zdefiniowania zakresu lub wyceny kosztów do poniesienia, co może powodować błędne
- analizę historyczną realizacji budżetów kontraktowych dla istotnych kontraktów zakończonych w danym roku obrotowym w celu porównania prognoz i budżetów kontraktów niezakończonych, a także celem porównania istniejących trendów w zakresie kosztów materiałów i personelu, które w znaczącej części determinują szacunek kosztów pozostałych do poniesienia do zakończenia kontraktu, porównując czy analogiczne trendy są odzwierciedlone w testowanej próbie kontraktów;
- analizę informacji o statusie prowadzonych spraw otrzymanych od zewnętrznych kancelarii obsługujących Spółkę z perspektywy kompletności budżetów kosztowych w zakresie ryzyk na roszczenia i sprawy sporne;
- dyskusję z Zarządem Spółki na temat kompletnego ujęcia wszystkich istotnych założeń w wycenach kontraktów budowalnych, w tym wrażliwości na zmiany cen materiałów i usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców;
- weryfikację matematycznej poprawności i ujęcia wyceny realizowanych kontraktów budowlanych na dzień bilansowy;
- uzyskanie oświadczenia Zarządu Spółki co do kompletności i poprawności przekazanych nam danych i istotnych założeń;
- przeprowadzenie testów wiarygodności obejmujących próbkę transakcji z badanego okresu.
Dla wybranej próby kontraktów:
- przeprowadziliśmy wizyty na budowach wybranych kontraktów oraz przedyskutowaliśmy z kierownikami projektów istotne założenia, w tym ryzyka związane z realizacją kontraktów oraz ocenę stopnia zgodności tempa prac z zakładanym harmonogramem;
- przeprowadziliśmy analizę zapisów umownych, budżetów kosztowych, w tym kosztów planowanych i jeszcze niezakontraktowanych na dzień bilansowy, a także uzgodniliśmy budżety przychodowe do zawartych umów oraz podpisanych aneksów;
- zapoznaliśmy się z protokołami zakończenia odpowiednich etapów prac;
4
Image should be here
ustalenie budżetowanego wyniku na kontraktach, co ma z kolei wpływ na wysokość utworzonych rezerw na straty.
Jednocześnie w związku z ostatnimi zdarzeniami, dotyczącymi skutków rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS- CoV-2, w szczególności potencjalnych opóźnień realizowanych kontraktów, ewentualnych koniecznych przestojów działalności zakładów produkcyjnych, a także kwestii utrzymywania bieżącej płynności finansowej Spółki, zaistniała sytuacja może mieć wpływ na szacunki budżetów poszczególnych kontraktów, w tym ryzyko niedotrzymania końcowych umownych terminów realizowanych kontraktów, co może jednocześnie kwalifikować się do zdarzenia określanego jako siła wyższa.
Powyższe kompleksowe kwestie, wraz ze skalą realizowanych projektów powodują, że uznaliśmy ujmowanie przychodów z realizacji kontraktów budowlanych za kluczową sprawę badania.
Spółka w nocie 4.27 sprawozdania finansowego przedstawiła szczegółowe zasady (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny kontraktów budowlanych, w tym istotne szacunki i osądy w zakresie ujmowania przychodów z tytułu realizowanych kontraktów budowlanych oraz tworzenia rezerw na straty na kontraktach. Jednocześnie w notach 7.1, 7.2 oraz 15 sprawozdania finansowego Spółka ujawniła szczegółowe informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji kontraktów budowlanych wymagane przez MSSF 15.
Ponadto w nocie 3.2 not objaśniających do sprawozdania finansowego Spółka przedstawiła stanowisko Zarządu Spółki oraz podjęte działania w kwestii analizy wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sprawozdanie finansowe i działalność operacyjną w zakresie realizowanych kontraktów oraz bieżącej płynności Spółki .
- przeprowadziliśmy analizę zasadności ujęcia wybranych kosztów w ramach kosztów kontraktu;
- uzyskaliśmy wyjaśnienia odnośnie istotnych wahań marży w trakcie okresu sprawozdawczego w stosunku do pierwotnego budżetu lub wyceny na ostatnią datę bilansową;
- dla wybranych kontraktów, dla których Spółka rozpoznała rezerwy na straty, dodatkowo wykonaliśmy procedury mające na celu uzgodnienie kalkulacji rezerw w świetle przepisów MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37).
Ponadto dokonaliśmy analizy zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym, włączając w to rozważania i dyskusje z Zarządem Spółki co do potencjalnych skutków rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną Spółki oraz jej płynność bieżącą, a także na budżety kontraktów, w tym ryzyko niedotrzymania końcowych kontraktowych terminów realizowanych kontraktów.
W ramach badania dokonaliśmy także oceny zakresu oraz adekwatności dokonanych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz zdarzeń następujących po dniu bilansowym.
5
Image should be here
Utrata wartości inwestycji w jednostkach powiązanych oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Na dzień bilansowy Spółka wykazuje wartość udziałów i akcji w jednostkach zależnych w kwocie 475 milionów złotych oraz aktywo z tytułu podatku odroczonego w wysokości 103 milionów złotych, co stanowi łącznie 40% wszystkich aktywów Spółki.
Wartość udziałów i akcji w jednostkach zależnych powstała w wyniku nabycia tych jednostek w latach ubiegłych. Saldo odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji w jednostkach zależnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 155 milionów złotych.
Na dzień bilansowy aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego składało się z aktywa rozpoznanego na stratach podatkowych poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 39 milionów złotych oraz z aktywa rozpoznanego na pozostałych różnicach przejściowych w kwocie 64 milionów złotych.
Wyniki testów na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, uzależnione są w dużym stopniu od kluczowych szacunków Zarządu Spółki dotyczących między innymi takich kwestii jak: założenia rynkowe dotyczące planowanych projektów energetycznych u inwestorów, zakładany udział w rynku, prognozowane przychody i koszty, krańcowa stopa wzrostu, średnioważony koszt kapitału, a także realizowalność aktywów netto w jednostkach zależnych.
W ramach przeprowadzonej analizy realizowalności aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Zarząd Spółki przyjął szereg założeń dotyczących przyszłych wyników podatkowych Spółki, a także w odniesieniu do tempa odwracania się pozostałych różnic przejściowych ujętych na dzień bilansowy. Te szacunki i osądy dotyczą zdarzeń przyszłych i w związku z tym,
Nasze procedury badania obejmowały między innymi:
- ocenę prognozowanych przychodów i kosztów, a także pozostałych założeń w testach na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych poprzez analizę aktualnie realizowanych projektów przez jednostki zależne, z uwzględnieniem danych historycznych, dla jednostek dla których przyjęto dochodową metodę wyceny;
- ocenę średnioważonego kosztu kapitału zastosowanego w testach na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych poprzez analizę istotnych danych wsadowych w wyliczeniu średnioważonego kosztu kapitału z uwzględnieniem dostępnych danych rynkowych, dla jednostek dla których przyjęto dochodową metodę wyceny;
- porównanie wartości aktywów netto jednostek zależnych do wartości inwestycji w tych jednostkach, dla których przyjęto metodę wyceny opartą na aktywach netto;
- ocenę modelu testu na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych w zakresie jego zgodności z odpowiednimi międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej;
- sprawdzenie do deklaracji podatkowych za lata ubiegłe oraz do kwot strat podatkowych rozliczonych w poprzednich okresach sprawozdawczych pozostałej wartości rozpoznanego aktywa podatkowego na stratach podatkowych poniesionych w latach ubiegłych;
- uzgodnienie kwot odroczonego podatku dochodowego dotyczącego spółek zależnych będących spółkami komandytowymi na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz uzgodnienie odpowiedniego efektu wyksięgowania tego odroczonego podatku dochodowego w rachunku zysków i strat;
- analizę wpływu zmian w przepisach Ustawy o podatku dochodowym na realizowalność aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
6
Image should be here
obarczone są znaczącym ryzykiem zmian ze względu na zmieniające się warunki rynkowe.
W związku ze zmianą przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącą opodatkowania spółek komandytowych, Zarząd Spółki dokonał analizy wpływu tych zmian na pozycję podatkową Spółki, a także na wartość oraz realizowalność aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31 grudnia 2020 roku. W związku z powyższą analizą i utratą prawa do rozliczenia podatku dochodowego przez Spółkę za spółki zależne będące spółkami komandytowymi począwszy od 1 stycznia 2021 roku, i w konsekwencji utratą prawa do rozpoznawania różnic przejściowych dla tych spółek, Spółka ujęła efekt wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w rachunku zysków i strat w kwocie 26 milionów złotych.
W związku z istotnością tych pozycji w sprawozdaniu finansowym oraz istniejącymi niepewnościami dotyczącymi realizacji istotnych założeń testów w przyszłości, uznaliśmy analizę utraty wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych oraz analizę realizowalności aktywów z tytułu odroczonego podatku za kluczową sprawę badania.
Przeprowadzona analiza odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego nie wykazała braku możliwości rozliczenia tych aktywów w przyszłości. Przeprowadzone testy na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych nie wykazały potrzeby utworzenia dodatkowych odpisów aktualizujących.
Spółka w nocie 12.3 sprawozdania finansowego przedstawiła ujawienia dotyczące wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, a w nocie 8.3 Spółka ujawniła szczegółowe dane dotyczące aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wraz z opisem zdarzeń gospodarczych przyjętych do modelu
- weryfikację matematycznej poprawności modelu testu na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- ocenę zasadności przyjętego tempa odwracania się różnic przejściowych ujętych na dzień bilansowy;
- uzyskanie oświadczenia Zarządu Spółki co do kompletności i poprawności przekazanych nam danych wsadowych oraz istotnych założeń;
- sprawdzenie spójności przyjętych założeń do testów na utratę wartości względem założeń przyjętych przez Spółkę do innych szacunków;
- ocenę adekwatności dokonanych ujawnień w sprawozdaniu finansowym w zakresie testów na utratę wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7
Image should be here
odzyskiwalności tych aktywów.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zgodnie z § 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320, koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
8
Image should be here
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności,
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o
działaniach podjętych w celu eliminacji zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
9
Image should be here
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje obejmują sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego sprawozdania, oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust 1 ustawy o rachunkowości (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie o informacjach bieżących”),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.
10
Image should be here
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących.
Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal, w której Spółka jest jednostką dominującą, odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie sprawozdawczym zostały wymienione w sprawozdaniu z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 marca 2018 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku; to jest przez okres trzech kolejnych lat.
Kluczowy biegły rewident
11
Image should be here
Marcin Zieliński
biegły rewident
nr w rejestrze: 10402
działający w imieniu:
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr na liście firm audytorskich: 130
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku