Oświadczenie Zarządu
Polimex Mostostal S.A.
w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych Polimex Mostostal S.A.
Działając jako Zarząd Polimex Mostostal S.A. oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Polimex Mostostal S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy, zarówno w odniesieniu do Spółki Polimex Mostostal S.A. jak i jej Grupy Kapitałowej oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki Polimex Mostostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd Spółki
Imię i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
Krzysztof Figat
Prezes Zarządu
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku