Image should be here
Warszawa, 28 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo, Akcjonariusze
Z przyjemnością prezentuję Państwu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń dwunastu miesięcy ubiegłego roku.
W minionym roku, intensywnie pracowaliśmy nad wypełnieniem złożonych naszym interesariuszom zobowiązań, realizacją naszego Planu Rozwoju i dalszym budowaniem kultury Grupy Kapitałowej.
Najważniejszym dla nas wydarzeniem 2020 roku była przedterminowa spłata całości zadłużenia bilansowego. W grudniu 2020 r. dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu i tym samym definitywnie zakończył się okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczęty jeszcze w 2012 r.
Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego umożliwiła zawarcie nowych umów linii gwarancyjnych, na mocy których Spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny w kwocie 127 mln PLN, który wykorzystamy do finansowania nowych projektów Spółki oraz wybranych podmiotów zależnych.
W ramach zawartych porozumień obligatariuszami ostateczna data wykupu obligacji serii A i B Polimex Mostostal została przesunięta na 31 grudnia 2026 r., a obligacji serii C na 31 grudnia 2024 r. Nowo wdrożony harmonogram wykupu poszczególnych transz obligacji zapewnia trwałość i stabilność bilansowego finansowania dłużnego Spółki w horyzoncie najbliższych kilku lat.
W 2020 roku Polimex Mostostal kontynuował projekty w obszarze optymalizacji i doskonalenia efektywności w procesach operacyjnych, zmierzające do dalszej poprawy marżowości prowadzonych biznesów i lepszego zorientowania na potrzeby rynku. Projekty prowadzone w ramach Grupy miały na celu wykorzystanie pełnej synergii kompetencji spółek, integrację oraz wzajemną wymianę doświadczeń zespołów projektowych.
W 2020 roku nadal koncentrowaliśmy działalność biznesową w kluczowych dla nas obszarach: energetyka, nafta, chemia, gaz, produkcja oraz budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe, zarówno w Polsce jak i za granicą. W 2020 roku pomimo pandemii, ponad 34% naszych skonsolidowanych przychodów zrealizowaliśmy poza granicami kraju.
Dziś z perspektywy minionego roku, śmiało możemy powiedzieć, że mimo tak trudnych warunków, 2020 rok można podsumować jako udany i pochwalić się kolejnymi sukcesami.
Już w styczniu 2020 roku w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wraz z General Electric podpisaliśmy kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy 1400 MW na kwotę 3,65 mld PLN. Pomimo pandemii wszystkie prace na projekcie w Nowym Czarnowie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aktualnie wykonywane roboty fundamentowe głównych obiektów inwestycji oraz kontraktacja najważniejszych dostaw i potencjalnych wykonawców. Na ten rok przewidywane jest wykonanie głównych prac żelbetowych i rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowych.
Kontynuujemy także budowę bloku energetycznego w układzie kogeneracyjnym w elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach (Grupa Azoty). Wartość tego kontraktu to 1,16 mld PLN netto. Na projekcie trwają prace budowlane i montaże technologiczne. Zgodnie z harmonogramem w ostatnich dniach na plac budowy dostarczono generator, czyli jedno z najważniejszych urządzeń nowego bloku.
2
Image should be here
Jesteśmy na finiszu budowy najnowocześniejszego w Polsce bloku parowo-gazowego w E. Żerań dla PGNiG TERMIKA S.A. Nowy blok gazowo-parowy na Żeraniu wszedł właśnie w fazę rozruchu, która potrwa około 6 miesięcy.
Intensywnie rozwijamy się w segmencie nafta, chemia i gaz. W marcu 2020 r. Naftoremont Naftobudowa podpisała z PKN Orlen umowę na wykonanie w formule EPC, robót dotyczących infrastruktury „Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. To kontrakt o wartości zryczałtowanej 106.80 mln PLN netto plus dodatkowe wynagrodzenie w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o charakterze ewentualnym.
W październiku br. podpisaliśmy także umowę na wykonanie planowanego remontu podstawowej instalacji kompleksu petrochemicznego w zakładzie produkcyjnym Wytwórni Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy to 161.mln PLN netto, w tym kwota ryczałtowa 149 mln PLN i kwota rozliczana powykonawczo 11.5 mln PLN netto.
Mamy mocną pozycję na rynku budowy zbiorników paliwowych. Naftoremont-Naftobudowa w 2020 r. zakończyła dla PERN budowę ośmiu zbiorników magazynowych dla paliw płynnych, o łącznej przestrzeni magazynowej 429 tys. m 3 .
Finalizujemy także budowę, obecnie największego w skali kraju, projektu zbiornikowego - pięciu zbiorników na ropę w Terminalu Naftowym PERN w Gdańsku. W sierpniu 2021 r. panowanie jest całkowite oddanie do eksploatacji II etapu tej inwestycji, która obejmowała budowę zbiorników o łącznej przestrzeni magazynowej 390 m 3 .
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sposób organiczny wróciliśmy też na rynek drogowy. W 2020 roku realizowaliśmy inwestycje drogowe w Koninie i Gminie Jarocin.
Rozwijamy swoje kompetencje również na rynku „Zielonej energii”. Energetyka odnawialna to interesujący nas segment rynku energetycznego. Mamy w tym temacie doświadczenie. Nasza Spółka Mostostal Siedlce dostarczała konstrukcje i podzespoły do budowy farm wiatrowych na całym świecie. Teraz Polimex Budownictwo wykonuje kompleksowy projekt Parku Wiatrowego Janikowo bez dostarczenia samych turbin. Będzie to kolejna ważna inwestycja na mapie energetycznej kraju.
Odzwierciedleniem naszej pracy jest dzisiejsza stabilna sytuacja Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Grupa zbudowała solidny portfel zamówień, który na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 5,3 mld PLN i jest wyższy o 1,4 mld PLN (tj. o 26%) od wartości jaką raportowaliśmy po III kwartałach 2020 roku. Taka perspektywa pozwala z optymizmem patrzeć na trwający 2021 rok oraz kolejne lata.
Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 615 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy za 2020 rok wyniósł 127 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 7,9%) i jest wyższy o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r. Wynik netto Grupy za dwanaście miesięcy 2020 roku wyniósł 63 mln PLN (3,9% przychodów operacyjnych) i jest wyższy o 12 mln PLN od wyniku za 2019 rok.
Mimo rosnącej liczby zachorowań i licznych absencji spowodowanych zmianą organizacji pracy we wszystkich naszych biznesach, nie została wstrzymana żadna budowa, ani działalność produkcyjna czy usługowa. Firma funkcjonowała i funkcjonuje stabilnie, choć wymaga to dużej elastyczności od całej kadry i działań zwiększających bezpieczeństwo naszych pracowników i Klientów.
Naszym celem jest skupienie się na wszystkich projektach, które mogą zapewnić Grupie stabilne, satysfakcjonujące przychody i równie satysfakcjonujące marże, przy utrzymaniu wysokiej jakości usług.
Rozwój Spółki oraz Grupy został pozytywnie zweryfikowany przez rynek kapitałowy. Kurs akcji Polimex Mostostal S.A. wzrósł w 2020 roku ponad trzykrotnie z poziomu min. 1,2 PLN za akcje (kurs z 13 marca 2020 r.) do 3,72 PLN 30 grudnia 2020 r. Bieżący tydzień publikacji danych finansowych (poniedziałek 26 kwietnia 2021 r.) to kontynuacja trendu umacniania wartości Grupy na rynku finansowym kurs akcji osiągnął w tym dniu 5,98 PLN.
3