REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-24 05:55
publikacja
2021-11-24 05:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 3 190,1 3 125,5 699,8 703,6
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (138,4) (145,4) (30,4) (32,7)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (180,6) (208,4) (39,6) (46,9)
IV. Zysk / (strata) netto (153,5) (176,3) (33,7) (39,7)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (95,2) (260,9) (20,9) (58,7)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł,EUR/szt.) (3,43) (3,94) (0,75) (0,89)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł,EUR/szt.) (3,43) (3,94) (0,75) (0,89)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 313,9 381,1 68,9 85,8
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (590,7) (459,2) (129,6) (103,4)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 103,5 (93,8) 22,7 (21,1)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (173,3) (171,9) (38,0) (38,7)
XIV. 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 436,4 6 397,4 1 389,3 1 386,3
XVI. Aktywa obrotowe 1 052,0 1 149,3 227,1 249,1
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 18,3 12,7 3,9 2,7
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,3 485,2
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 048,6 3 143,8 658,0 681,2
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 924,7 3 029,5 631,3 656,5
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 533,4 1 386,1 331,0 300,4
PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 322,2 2 273,4 509,4 511,8
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (169,9) (169,8) (37,3) (38,2)
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (190,5) (162,0) (41,8) (36,5)
XXV. Zysk / (strata) netto (157,1) (126,2) (34,5) (28,4)
XXVI. Całkowite dochody (127,0) (200,0) (27,9) (45,0)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł,EUR/szt.) (3,51) (2,82) (0,77) (0,63)
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł,EUR/szt.) (3,51) (2,82) (0,77) (0,63)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174,3 293,8 38,2 66,1
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (543,9) (357,1) (119,3) (80,4)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 218,8 (49,0) 48,0 (11,0)
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (150,8) (112,3) (33,1) (25,3)
XXXV. 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 6 026,6 5 948,9 1 300,8 1 289,1
XXXVII. Aktywa obrotowe 615,2 705,4 132,8 152,9
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 18,3 12,7 3,9 2,7
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,3 485,2
XL. Kapitał własny 2 831,8 2 958,8 611,2 641,2
XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 552,0 2 646,7 550,8 573,5
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 276,3 1 061,5 275,5 230,0


Dane
finansowe w walucie EUR wyrażone sa w mln.W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO
oraz Kwartalną Informacją
Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
2021 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2021
– 4,6329 PLN/EUR,31.12.2020
-  4,6148
PLN/EUR,


- średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01
- 30.09.2021 - 4,5585 PLN/EUR,01.01
- 30.09.2020 - 4,4420 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Władysław Szczepkowski p.o. Prezes Zarządu
2021-11-24 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki