REKLAMA

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-21 06:01
publikacja
2019-11-21 06:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 3 671,6 3 839,3 852,2 902,6
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 182,8 274,7 42,4 64,6
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 129,0 245,2 29,9 57,6
IV. Zysk / (strata) netto 98,7 194,3 22,9 45,7
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 85,7 189,0 19,9 44,4
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) 2,20 4,34 0,51 1,02
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) 2,20 4,34 0,51 1,02
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 563,3 605,8 130,7 142,4
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (588,0) (621,6) (136,5) (146,1)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (236,3) (240,2) (54,8) (56,5)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (261,0) (256,0) (60,6) (60,2)
XIV. 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 246,3 5 187,2 1 428,2 1 206,3
XVI. Aktywa obrotowe 1 166,7 1 619,1 266,7 376,5
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1,7 - 0,4 -
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 512,0 520,8
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 504,8 3 483,5 801,4 810,1
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 630,5 1 969,1 601,4 457,9
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 279,4 1 353,7 292,5 314,8
PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 728,0 2 892,3 633,2 680,0
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 97,7 257,9 22,7 60,6
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 85,0 262,5 19,7 61,7
XXV. Zysk / (strata) netto 62,7 211,4 14,6 49,7
XXVI. Całkowite dochody 44,6 195,9 10,4 46,1
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) 1,40 4,72 0,32 1,11
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) 1,40 4,72 0,32 1,11
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 478,9 517,5 111,1 121,7
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (503,2) (566,2) (116,8) (133,1)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (168,8) (165,4) (39,2) (38,9)
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (193,1) (214,1) (44,8) (50,3)
XXXV. 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 5 768,4 4 902,5 1 318,9 1 140,1
XXXVII. Aktywa obrotowe 665,4 1 079,8 152,2 251,1
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1,5 - 0,3 -
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 512,0 520,8
XL. Kapitał własny 3 292,4 3 314,6 752,8 770,8
XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 162,9 1 652,6 494,5 384,3
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 980,0 1 015,1 224,1 236,1


Dane
finansowe w walucie EUR sa wyrażone w mln.W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją
Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
2019 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2019
– 4,3736 PLN/EUR,31.12.2018
- 4,3000 PLN/EUR,


-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01
- 30.09.2019 - 4,3086 PLN/EUR,01.01
- 30.09.2018 - 4,2535 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2019.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2019-11-21 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. finansowych
2019-11-21 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds. handlowych
2019-11-21 Witold Bawor Członek Zarządu ds. operacyjnych
2019-11-21 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki