103,35 zł
-0,58% -0,60 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PKN_ORLEN_190124_2018kw4_-_RAPORT_IVQ2018_PL.BES.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190124_2018q4_-_RAPORT_IVQ2018_ENG.BES.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
Przychody ze sprzedaży 109 706 95 364 25 711 22 467
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 9 776 11 078 2 291 2 610
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 9 137 11 247 2 141 2 650
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 7 103 8 657 1 665 2 039
Zysk przed opodatkowaniem 6 998 8 717 1 640 2 054
Zysk netto 5 511 7 173 1 292 1 690
Całkowite dochody netto 5 949 7 296 1 394 1 719
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 463 6 655 1 280 1 568
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 844 6 717 1 370 1 582
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 979 8 050 1 167 1 896
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 797) (3 925) (890) (924)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 237) (2 832) (759) (667)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 055) 1 293 (482) 305
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 12,77 15,56 2,99 3,67
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 33 867 31 740 7 876 7 610
Aktywa obrotowe 30 164 28 924 7 015 6 935
Aktywa razem 64 031 60 664 14 891 14 545
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 246 254
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 35 634 32 197 8 287 7 719
Kapitał własny 35 646 35 211 8 290 8 441
Zobowiązania długoterminowe 11 487 9 071 2 671 2 176
Zobowiązania krótkoterminowe 16 898 16 382 3 930 3 928
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 83,31 75,28 19,37 18,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
Przychody ze sprzedaży 86 997 70 012 20 389 16 494
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5 989 6 028 1 404 1 420
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 624 4 787 1 084 1 128
Zysk przed opodatkowaniem 5 268 7 047 1 235 1 660
Zysk netto 4 447 6 102 1 042 1 438
Całkowite dochody netto 4 389 6 680 1 029 1 574
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 695 4 445 632 1 047
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 755) (405) (1 115) (95)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej 16 (1 092) 4 (257)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 044) 2 948 (479) 695
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 10,40 14,27 2,44 3,36
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 31 603 26 407 7 350 6 331
Aktywa obrotowe 22 207 22 945 5 164 5 501
Aktywa razem 53 810 49 352 12 514 11 832
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 246 254
Kapitał własny 30 647 27 565 7 128 6 609
Zobowiązania długoterminowe 10 236 8 253 2 380 1 979
Zobowiązania krótkoterminowe 12 927 13 534 3 006 3 244
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 71,65 64,45 16,66 15,45


Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy 2018 i 2017 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 roku – 4,2447 EUR/PLN;- pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia
2017 roku – 4,1709 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PKN_ORLEN_190124_2018kw4 - RAPORT IVQ2018_PL.BES.PDFPKN_ORLEN_190124_2018kw4 - RAPORT IVQ2018_PL.BES.PDF PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 4kw2018-wer. polska
PKN_ORLEN_190124_2018q4 - RAPORT IVQ2018_ENG.BES.PDFPKN_ORLEN_190124_2018q4 - RAPORT IVQ2018_ENG.BES.PDF PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 4kw2018-wer. angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2019-01-23 Armen Artwich Członek Zarządu
2019-01-23 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
2019-01-23 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
2019-01-23 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2019-01-23 Michał Róg Członek Zarządu
2019-01-23 Józef Węgrecki Członek Zarządu


Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 roku został
zatwierdzony przez wszystkich Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w dniu 23
stycznia 2019 roku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl