81,90 zł
1,04% 0,84 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Małgorzaty Niezgody do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Małgorzaty Niezgody do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku, przekazuje życiorys zawodowy Pani Małgorzaty Niezgody, powołanej dzisiaj do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji naprawy spółek branży górnictwa węgla kamiennego, zmian legislacyjnych umożliwiających dokonanie ich głębokiej restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie notyfikacji programu pomocowego dla tego sektora.

W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Patrz także: raport bieżący nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Supplement to the information on appointment of Mrs Małgorzata Niezgoda to the PKN ORLEN S.A. Supervisory BoardRegulatory announcement no 4/2018 dated 5 January 2018PKN ORLEN S.A. (“Company”), as a supplement to the regulatory announcement no 3/2018 as of 5 January 2018, announces curriculum vitae of Mrs Małgorzata Niezgoda, who has been appointed today to the PKN ORLEN S.A. Supervisory Board.Mrs Małgorzata Niezgoda graduated from the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) at the Faculty of Environmental Engineering.For 21 years she is connected with the public administration, including since 2005 she is a nominated civil servant. Currently she is a Director of Supervision and Ownership Policy Department at the Ministry of Energy, where supervision over the key oil and gas and energy, state-owned companies is conducted. Between February 2015 and December 2015 she was employed at the Ministry of the State Treasury on the position of deputy director in Restructuring and Public Aid Department, next in Key Companies Department, where she was mainly responsible for the supervision over realization of restructuring processes in the coal mining sector. From November 2014 to February 2015 she was managing the Department of Mining at the Ministry of Economy, where she was responsible for preparation of the concept on repair of the coal mining sector companies, changes in regulations allowing the deep restructuring of that companies and preparation and conduct of notification of the program of aid for that sector.In the years 1996 – 2014 employed at the Ministry of the State Treasury. Since 2008 she was working in departments responsible for ownership supervision over state-owned companies, where since 2009 as a Head of the Department (Ownership Supervision Department II, Key Companies Department, Strategic Projects Department). She supervised mainly energy sector companies (i.e. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. and PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) and also from building, metal industry, shipbuilding industry, publishing and printing sectors as well as entities such as Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. She was responsible for supervision of all economic and law issues regarding exercising rights from shares in these entities, including documentation analysis, preparation of recommendations and ownership decisions in relation to supervising companies.Directly after graduating from studies in 1996 she was employed in the Ministry of Privatisation.Since 2001 she was a supervisory board member in the following state-owned companies: ENEA S.A. (chairman), Kompania Węglowa S.A. (chairman), RADIO GDAŃSK S.A. in Gdańsk (vice-chairman), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (vice-chairman).Currently she is a member of PGE TFI S.A. Supervisory Board.Mrs Małgorzata Niezgoda submitted a statement that she is not involved in any activity competitive with PKN ORLEN S.A. and is not a partner of any competitive company. Mrs Małgorzata Niezgoda is not a member of any board of a competitive capital company and is not on the list of insolvent debtors kept on record on the National Court Register Act.See also: regulatory announcement no 3/2018 as of 5 January 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-05 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu
2018-01-05 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

    Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl