REKLAMA

PGNIG: wyniki finansowe

2021-03-25 06:32
publikacja
2021-03-25 06:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGNiG_SA_2020-Raport_Roczny.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Przychody ze sprzedaży 21 237 000,00 22 615 000,00 4 747 000,00 5 257 000,00
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 8 714 000,00 1 241 000,00 1 948 000,00 288 000,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 7 895 000,00 386 000,00 1 765 000,00 90 000,00
Zysk przed opodatkowaniem 8 490 000,00 1 989 000,00 1 898 000,00 462 000,00
Zysk netto 6 909 000,00 1 748 000,00 1 544 000,00 406 000,00
Całkowite dochody razem 5 900 000,00 2 479 000,00 1 319 000,00 576 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 394 000,00 1 989 000,00 2 100 000,00 462 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 794 000,00 -2 256 000,00 -624 000,00 -524 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 591 000,00 -52 000,00 -803 000,00 -12 000,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 3 009 000,00 -319 000,00 673 000,00 -74 000,00
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 1,20 0,30 0,27 0,07
Aktywa razem 43 746 000,00 41 044 000,00 9 480 000,00 9 638 000,00
Zobowiązania razem 7 516 000,00 10 426 000,00 1 629 000,00 2 448 000,00
Zobowiązania długoterminowe razem 3 871 000,00 3 315 000,00 839 000,00 778 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 645 000,00 7 111 000,00 790 000,00 1 670 000,00
Kapitał własny 36 230 000,00 30 618 000,00 7 851 000,00 7 190 000,00
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 000,00 7 518 000,00 1 629 000,00 1 765 000,00
Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.) 5 778 000,00 5 778 000,00 5 778 000,00 5 778 000,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,27 5,30 1,36 1,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,09 0,11 0,02 0,03
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtmlJSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG SA za 2020 rok
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml.xadesJSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG SA za 2020 rok - podpisy
PGNiG_SA_2020-Raport_Roczny.zipPGNiG_SA_2020-Raport_Roczny.zip Raport Roczny PGNiG SA za 2020 rok
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki