REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2021-09-21 07:04
publikacja
2021-09-21 07:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEPEES-PSr2021-Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES-PSr_2021-Polroczne_sprawozdanie_jednostkowe-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_polrocze_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_PEPEES_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_PEPEES_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 102 503 114 465 22 542 25 773
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze (946) 3 920 (208) 883
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze (939) 3 873 (207) 872
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 52 367 38 780 11 516 8 732
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze 1 855 (3 507) 408 (790)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 półrocze (69 055) (71 857) (15 186) (16 179)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (14 833) (36 584) (3 262) (8 237)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.06.2021 r. i 31.12.2020 r. 285 900 364 838 63 241 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej na dzień 30.06.2021 r. i 31.12.2020 r. 173 110 173 769 38 292 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR (0,01) 0,04 0,00 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2021 r. i 31.12.2020 r. w PLN/EUR 1,82 1,83 0,40 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2021 r.” i
„2020 r.” dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i 31 grudnia 2020
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 30.06.2021 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5208 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2021 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_PEPEES-PSr2021-Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie-sig-sig-sig.pdfGK_PEPEES-PSr2021-Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PEPEES-PSr_2021-Polroczne_sprawozdanie_jednostkowe-sig-sig-sig.pdfPEPEES-PSr_2021-Polroczne_sprawozdanie_jednostkowe-sig-sig-sig.pdf Skrócone półroczne sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_polrocze_2021-sig-sig.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_polrocze_2021-sig-sig.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Raport_GK_PEPEES_30 06 2021.pdfRaport_GK_PEPEES_30 06 2021.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania skonsolidowanego
Raport_PEPEES_30 06 2021.pdfRaport_PEPEES_30 06 2021.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-09-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki