REKLAMA

PEKAES: wyniki finansowe

2016-11-10 07:45
publikacja
2016-11-10 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_skonsolidowane_3Q_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania:
PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
[email protected] www.pekaes.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 544 388 522 548 124 609 125 657
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41 722 42 138 9 550 10 133
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 120 14 064 3 919 3 382
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 323 16 096 4 423 3 871
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 15 490 16 425 3 546 3 950
VI. Całkowite dochody za rok obrotowy 15 661 16 425 3 585 3 950
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 933 29 815 3 418 7 170
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 354 -39 203 -2 828 -9 427
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 845 -10 584 -7 289 -2 545
X. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -29 266 -19 972 -6 699 -4 802
XI. Aktywa razem 478 375 474 879 110 940 111 434
XII. Kapitał własny 347 399 331 738 80 566 77 845
XIII. Kapitał podstawowy 30 521 30 521 7 078 7 162
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 347 399 331 738 80 566 77 845
XV. Zobowiązania długoterminowe 36 732 52 170 8 518 12 242
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 94 244 90 971 21 856 21 347
XVII. Liczba akcji (w szt.) 30 520 870 30 520 870 30 520 870 30 520 870
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,38 10,87 2,64 2,55
XIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 30 520 870 30 520 870 30 520 870 30 520 870
XX. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,51 0,54 0,12 0,13


W kolumnach 3 i 5 w wierszach XI - XVIII
zaprezentowano dane na 31.12.2015 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane_3Q_2016.pdfSprawozdanie skonsolidowane_3Q_2016.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-09 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-11-09 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu
2016-11-09 Jerzy Markow Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki