REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

2017-08-29 18:02
publikacja
2017-08-29 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PSr_2017_PCC_Intermodal_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa/static/att/emitent/2017-08/PCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017_201708291259977453.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-29
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 139 508 131 985 32 846 30 130
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 385 4 981 562 1 137
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 962 440 227 100
IV. Zysk (strata) netto 480 1 328 113 303
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 226) 9 136 (759) 2 086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 287) (4 188) (303) (956)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 549) (669) (1 542) (153)
VIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (11 062) 4 279 (2 604) 977
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00
X. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 312 974 322 605 74 050 72 922
XI. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 149 86 683 20 620 19 594
XII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 18 352 17 533
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 174 025 183 445 41 174 41 466
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 800 52 477 12 256 11 862
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,12 0,27 0,25
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,12 0,27 0,25
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 139 731 131 985 32 898 30 130
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 037 4 861 480 1 110
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 636 299 150 68
XXII. Zysk (strata) netto 159 1 189 37 271
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 960) 9 405 (697) 2 147
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 223) (4 266) (288) (974)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 526) (583) (1 536) (133)
XXVI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (10 709) 4 556 (2 521) 1 040
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,02 0,00 0,00
XXVIII. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 312 428 321 843 73 921 72 749
XXIX. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 665 86 506 20 505 19 554
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 18 352 17 533
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 174 005 183 321 41 170 41 438
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 758 52 016 12 246 11 757
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,12 0,26 0,25
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,12 0,26 0,25
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w
sztukach dotyczą danych na koniec I półrocza 2017 roku oraz na koniec
2016 roku. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą danych za I półrocze 2017
roku i za I półrocze 2016 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2017_PCC_Intermodal_S_A.pdfPSr_2017_PCC_Intermodal_S_A.pdf Raport półroczny Grupy PCC Intermodal S.A. 2017
PCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017.pdfPCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017.pdf Raport z badania sprawozdania jednostkowego
Grupa/static/att/emitent/2017-08/PCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017_201708291259977453.pdfGrupa/static/att/emitent/2017-08/PCC_Intermodal_raport_z_badania_P1_2017_201708291259977453.pdf Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki