REKLAMA

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2021-11-08 17:14
publikacja
2021-11-08 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PCC_EXOL_raport_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-11/GK-PCC-Exol-wybrane-dane-finansowe-09.2021_202111080738384475.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 574 837 477 939 126 102 107 595
II. Zysk na działalności operacyjnej 49 180 45 314 10 789 10 201
III. Zysk przed opodatkowaniem 45 405 37 752 9 961 8 499
IV. Zysk netto 35 243 30 934 7 731 6 964
V. EBITDA 59 513 53 630 13 055 12 073
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 2 139 847 469 191
VII. Całkowite dochody ogółem 37 382 31 781 8 201 7 155
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 254 19 753 2 030 4 447
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 306) (39 192) (4 674) (8 823)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 144) 24 507 (5 735) 5 517
XI. Przepływy pieniężne netto (38 196) 5 068 (8 379) 1 141
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 173 476 172 650 173 476 172 650
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,20 0,18 0,04 0,04
XIV. Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 459 347 443 386 99 149 96 079
XVI. Aktywa obrotowe 216 358 198 234 46 700 42 956
XVII. Kapitał własny 307 220 298 391 66 313 64 660
XVIII. Kapitał akcyjny 173 476 172 650 37 444 37 412
XIX. Zobowiązania długoterminowe 143 894 195 581 31 059 42 381
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 224 591 147 648 48 477 31 994
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,77 1,73 0,38 0,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PCC EXOL_raport 3Q2021.pdfPCC EXOL_raport 3Q2021.pdf Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2021
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2021.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2021.pdf Grupa PCC EXOL WDF 3Q2021
PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2021.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2021.pdf PCC EXOL WDF 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-08 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2021-11-08 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki