PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

2019-05-15 18:32
publikacja
2019-05-15 18:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Banki) doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. (Umowa Kredytu).

O zawarciu Umowy Kredytu oraz realizacji warunków jej wykonania Emitent informował w treści raportów nr 18/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 29/2017, 2/2018 i 34/2018.
W ramach zawartej Umowy Kredytu Banki udzieliły w dniu 21 września 2017 r.:
1) Pamapol, WZPOW oraz Mitmar kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych do łącznej kwoty równej 13 mln zł,
2) Pamapol, WZPOW oraz Mitmar kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych do łącznej kwoty równej 50 mln zł,
3) WZPOW kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych do łącznej kwoty równej 25 mln zł,
4) Mitmar kredytu obrotowego odnawialnego w złotych, EUR, USD do łącznej kwoty równej 12 mln zł.

Aneks wprowadza możliwość finansowania inwestycyjnego, zwiększenie wysokości kredytu skupowego oraz zawiera zgodę na podwyższenie limitów leasingowych. Okres spłaty wskazanych powyżej kredytów nie ulega zmianie - w umowie z 21 września 2017 r. określony został na 48 miesięcy (tj. do dnia 21 września 2021 r.) z zastrzeżeniem, że kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres 12 miesięcy a kredyty obrotowe odnawialne na okres odpowiednio 12 lub 18 miesięcy z możliwością przedłużenia po pozytywnej ocenie zdolności Kredytobiorców. O wydłużeniu przez Banki okresów dostępności ww. kredytów po pozytywnej ocenie zdolności Kredytobiorców Emitent informował ostatnio raportem bieżącym nr 34/2018 z dnia 21 września 2018 r.

Zgodnie z treścią Aneksu w ramach zawartej Umowy Kredytu Banki zobowiązały się udzielić dodatkowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 21 mln zł, w tym wysokość zaangażowania z tytułu tego kredytu została określona dla Pamapol do kwoty równej 7,725 mln zł, dla WZPOW do kwoty równej 7,275 mln zł, dla Mitmar do kwoty równej 6 mln zł lub równowartości tej kwoty w EUR (Kredyt Inwestycyjny).
Celem przeznaczenia Kredytu Inwestycyjnego jest finasowanie lub refinansowanie kosztów związanych z zakupem, dostawą i instalacją, montażem i uruchomieniem maszyn i urządzeń, służących w szczególności poprawie procesów produkcyjnych oraz zmniejszeniu zużycia czynników energetycznych w każdej ze spółek.

Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego dla Pamapol i Mitmar wyznaczona została do 31 grudnia 2025 r. a dla WZPOW do 31 grudnia 2026 r. Kredyt Inwestycyjny będzie udostępniony w okresie do 31 grudnia 2019 r. i będzie spłacany począwszy od stycznia 2020 r., w równych miesięcznych ratach kapitałowych z zastrzeżeniem, iż w przypadku pozyskania przez Pamapol dotacji zewnętrznych, 2 mln zł kwoty dotacji zostanie przeznaczone na jego wcześniejszą spłatę.

Ponadto, podwyższeniu ulegnie wysokość kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) udzielonego WZPOW z kwoty 25 mln zł do kwoty 35 mln zł (Kredyt Skupowy). Celem przeznaczenia Kredytu Skupowego jest finasowanie bieżącej działalności WZPOW.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego i Kredytu Skupowego oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR, EURIBOR, powiększone o marże Banków.

Zabezpieczenia ustanowione na podstawie obowiązującej Umowy Kredytu będą również zabezpieczały Kredyt Inwestycyjny oraz zwiększoną kwotę Kredytu Skupowego z zastrzeżeniem, iż zostaną dostosowane do zwiększonej kwoty finansowania i okresu finansowania.

Zgodnie z treścią Aneksu i Umową Kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banków z tytułu udzielonego kredytu stanowią w szczególności:

- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów) znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,
- weksel własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy i finansowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim na aktywach nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że zastaw ten będzie stanowić jedynie zabezpieczenie całości finansowania w obu Bankach udzielonego WZPOW,
- hipoteki umowne łączne do kwoty łącznej 262 mln zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, a także nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych Kredytobiorców, w tym również na środkach trwałych finansowanych z Kredytu Inwestycyjnego,
- umowa wsparcia na zasadach ogólnych zawarta m.in. przez podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy Pamapol.

Pierwsza wypłata Kredytu Inwestycyjnego nastąpi po spełnieniu oddzielnie przez każdego z Kredytobiorców warunków wstępnych obejmujących w szczególności:
- zawarcie aneksów do umów zabezpieczeń, a w przypadku hipoteki - potwierdzeniu złożenia
prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o wpis do właściwego sądu,
- przedstawienie wstępnego raportu niezależnego doradcy technicznego, zaakceptowanego przez Bank,
potwierdzającego m.in. realność kosztowo-czasowo-rzeczową budżetu inwestycji,
- potwierdzenie możliwości sfinansowanie części nakładów w formie leasingu (wstępne promesy leasingowe) bądź w innej formie (np. pożyczki) odpowiednio przez każdą ze spółek,
- wniesienie wymaganego wkładu własnego.

Aneks określa także limit dozwolonego zadłużenia wszystkich Kredytobiorców z tytułu umów leasingu do kwoty nie wyższej niż 25 mln zł. Ponadto, dozwolone zadłużenie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych wszystkich Kredytobiorców nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 18 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki