REKLAMA

ORANGEPL: wyniki finansowe

2022-04-25 18:01
publikacja
2022-04-25 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_Q1_2022_OPL_Skonsolidowane.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_Q1_2022_OPL_Jednostkowe.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_QSr_1-2022_OPL.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPL_1Q_2022_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 931 000 2 918 000 630 702 638 219
II. Zysk z działalności operacyjnej 244 000 116 000 52 505 25 371
III. Zysk przed opodatkowaniem 156 000 50 000 33 569 10 936
IV. Zysk netto 125 000 39 000 26 898 8 530
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 125 000 39 000 26 898 8 530
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,10 0,03 0,02 0,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 376 000 91 000 80 909 19 903
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 376 000 91 000 80 909 19 903
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 844 000 893 000 181 615 195 315
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (484 000) (589 000) (104 149) (128 825)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (153 000) (266 000) (32 923) (58 179)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 207 000 38 000 44 543 8 311
stan na 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XIV. Aktywa obrotowe razem 4 452 000 4 137 000 956 905 899 465
XV. Aktywa trwałe razem 21 786 000 22 020 000 4 682 644 4 787 581
XVI. Suma aktywów 26 238 000 26 157 000 5 639 549 5 687 046
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 919 000 4 353 000 1 057 281 946 428
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 8 334 000 9 193 000 1 791 295 1 998 739
XIX. Kapitał własny razem 12 985 000 12 611 000 2 790 973 2 741 879
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12 983 000 12 609 000 2 790 543 2 741 445
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 846 212 855 981
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 547 000 2 632 000 548 072 575 665
II. Zysk z działalności operacyjnej 246 000 119 000 52 935 26 027
III. Zysk przed opodatkowaniem 159 000 55 000 34 214 12 029
IV. Zysk netto 130 000 44 000 27 974 9 624
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,10 0,03 0,02 0,01
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 337 000 96 000 72 517 20 997
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 878 000 861 000 188 931 188 316
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (480 000) (582 000) (103 288) (127 294)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (207 000) (252 000) (44 543) (55 117)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 191 000 27 000 41 100 5 905
stan na 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem 3 951 000 3 647 000 849 221 792 930
XIII. Aktywa trwałe razem 20 910 000 21 191 000 4 494 358 4 607 340
XIV. Suma aktywów 24 861 000 24 838 000 5 343 579 5 400 270
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 551 000 3 992 000 978 184 867 940
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 8 208 000 9 079 000 1 764 213 1 973 953
XVII. Kapitał własny razem 12 102 000 11 767 000 2 601 182 2 558 377
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 846 212 855 981
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MSSF Q1 2022 OPL Skonsolidowane.A.pdfMSSF Q1 2022 OPL Skonsolidowane.A.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MSSF Q1 2022 OPL Jednostkowe.A.pdfMSSF Q1 2022 OPL Jednostkowe.A.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr 1-2022 OPL.A.pdfKomentarz QSr 1-2022 OPL.A.pdf Dodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu
OPL_1Q_2022 Report.pdfOPL_1Q_2022 Report.pdf English version - angielskie tłumaczenie powyższych dokumentów

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-25 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2022-04-25 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki