REKLAMA

ORANGEPL: wyniki finansowe

2021-07-28 17:17
publikacja
2021-07-28 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_I_polrocze_2021_skrocone_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_I_polrocze_2021_skrocone_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_PSr-2021_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Psr_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_Orange_Polska_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPL_1H2021_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5.872.000 5.632.000 1.291.344 1.268.097
II. Zysk z działalności operacyjnej 340.000 197.000 74.771 44.356
III. Zysk przed opodatkowaniem 229.000 16.000 50.361 3.603
IV. Zysk netto 155.000 14.000 34.087 3.152
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 155.000 14.000 34.087 3.152
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,12 0,01 0,03 -
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 222.000 (57.000) 48.821 (12.834)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 222.000 (57.000) 48.821 (12.834)
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.606.000 1.598.000 353.184 359.805
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.019.000) (1.111.000) (224.094) (250.152)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (635.000) (500.000) (139.646) (112.580)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (48.000) (13.000) (10.556) (2.927)
stan na: 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XIV. Aktywa obrotowe razem i aktywa przeznaczone do sprzedaży 3.492.000 3.363.000 772.430 728.742
XV. Aktywa trwałe razem 20.241.000 20.937.000 4.477.305 4.536.925
XVI. Suma aktywów 23.733.000 24.300.000 5.249.735 5.265.667
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.930.000 7.637.000 869.315 1.654.893
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 8.992.000 6.064.000 1.989.029 1.314.033
XIX. Kapitał własny razem 10.811.000 10.599.000 2.391.391 2.296.741
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10.809.000 10.597.000 2.390.949 2.296.308
XXI. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 870.864 853.125
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5.287.000 5.167.000 1.162.694 1.163.398
II. Zysk z działalności operacyjnej 308.000 178.000 67.734 40.078
III. Zysk przed opodatkowaniem 212.000 5.000 46.622 1.126
IV. Zysk netto 165.000 5.000 36.286 1.126
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,13 - 0,03 -
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 232.000 (66.000) 51.020 (14.861)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.602.000 1.608.000 352.305 362.056
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (989.000) (1.143.000) (217.497) (257.357)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (666.000) (461.000) (146.464) (103.798)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (53.000) 4.000 (11.656) 901
stan na: 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem i aktywa przeznaczone do sprzedaży 3.087.000 2.991.000 682.844 648.132
XIII. Aktywa trwałe razem 20.174.000 20.913.000 4.462.484 4.531.724
XIV. Suma aktywów 23.261.000 23.904.000 5.145.328 5.179.856
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.622.000 7.399.000 801.186 1.603.320
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 8.884.000 5.972.000 1.965.139 1.294.097
XVII. Kapitał własny razem 10.755.000 10.533.000 2.379.003 2.282.439
XVIII. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 870.864 853.125
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MSSF I półrocze 2021 skrócone skonsolidowane.pdfMSSF I półrocze 2021 skrócone skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
MSSF I półrocze 2021 skrócone jednostkowe.pdfMSSF I półrocze 2021 skrócone jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe
Komentarz PSr-2021 skonsolidowany.pdfKomentarz PSr-2021 skonsolidowany.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Zarządu Grupa Psr 2021.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa Psr 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport Audytora z przeglądu Grupy.pdfRaport Audytora z przeglądu Grupy.pdf Raport z przeglądu - Grupa
Raport Audytora z przeglądu Orange Polska S.A..pdfRaport Audytora z przeglądu Orange Polska S.A..pdf Raport z przeglądu - Orange Polska S.A.
OPL_1H2021 report.pdfOPL_1H2021 report.pdf English version (angielskie tłumaczenie powyższych dokumentów)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-07-28 Jacek Kunicki Członek Zarządu
2021-07-28 Jolanta Dudek Wiceprezes Zarządu
2021-07-28 Bożena Leśniewska Wiceprezes Zarządu
2021-07-28 Witold Drożdż Członek Zarządu
2021-07-28 Piotr Jaworski Członek Zarządu
2021-07-28 Jacek Kowalski Członek Zarządu
2021-07-28 Maciej Nowohoński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki