REKLAMA

ONEMORE: Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

2022-09-01 21:55
publikacja
2022-09-01 21:55
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 20 sierpnia 2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W Statucie dokonano następujących zmian:
- dodano §5a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”
Do niniejszego komunikatu zostaje załączony tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Załączniki
20220901_215551_0000143143_0000144972.pdf
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki