REKLAMA

ONDE S.A.: wyniki finansowe

2022-09-05 17:26
publikacja
2022-09-05 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sf_konsolidacja__onde_30.06.2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sf_jednostkowe__onde_30.06.2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
grupa_onde_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_i_polrocze_2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ONDE_Raport_z_przegladu_SF_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ONDE_Raport_z_przegladu_SF_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 525 190 586 986 113 122 129 088
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 716 24 697 1 447 5 431
III. Zysk (strata) brutto 2 928 24 632 631 5 417
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 220 16 314 263 3 588
V. Zysk (strata) netto 1 220 16 314 263 3 588
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -139 761 -102 564 -30 104 -22 556
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 128 -32 092 -2 397 -7 058
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 58 990 26 515 12 706 5 831
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -91 899 -108 141 -19 794 -23 782
X. Aktywa razem 708 417 571 292 151 352 124 210
XI. Kapitały własne ogółem 304 639 333 751 65 085 72 564
XII. Zobowiązania długoterminowe 43 945 34 379 9 389 7 475
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 359 833 203 162 76 878 44 171
XIV. Kapitał zakładowy 1 101 1 101 235 239
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 030 000 46 473 000 55 030 000 46 473 000
XVI. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,35 0,00 0,08
.
Wybrane dane jednostkowe ONDE S.A.
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 566 486 586 403 122 017 128 960
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 110 24 393 2 178 5 364
XIX. Zysk (strata) brutto 7 561 24 317 1 629 5 348
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 881 16 024 1 267 3 524
XXI. Zysk (strata) netto 5 881 16 024 1 267 3 524
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -113 344 -87 982 -24 414 -19 349
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 854 -47 093 -8 154 -10 357
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 396 26 514 12 794 5 831
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -91 802 -108 561 -19 774 -23 874
XXVI. Aktywa razem 698 724 564 485 149 281 122 730
XXVII. Kapitały własne ogółem 309 602 333 722 66 146 72 558
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 29 442 27 890 6 290 6 064
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 359 680 202 873 76 845 44 109
XXX. Kapitał zakładowy 1 101 1 101 235 239
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 030 000 46 473 000 55 030 000 46 473 000
XXXII. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,34 0,02 0,08


Dane
porównawcze w wierszach od X do XIV oraz w wierszach od XXVI do XXX prezentowane
są w dacie 31.12.2021


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sf konsolidacja_ onde_30.06.2022_signed.pdfsf konsolidacja_ onde_30.06.2022_signed.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 Grupy ONDE
sf jednostkowe_ onde_30.06.2022_signed.pdfsf jednostkowe_ onde_30.06.2022_signed.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 ONDE S.A.
grupa onde_sprawozdanie z dzialalnosci za i polrocze 2022_signed.pdfgrupa onde_sprawozdanie z dzialalnosci za i polrocze 2022_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ONDE w I półroczu 2022
ONDE Raport z przeglądu SF skonsolidowane.pdfONDE Raport z przeglądu SF skonsolidowane.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy ONDE
ONDE Raport z przeglądu SF jednostkowe.pdfONDE Raport z przeglądu SF jednostkowe.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2022-09-05 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2022-09-05 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki