REKLAMA

Nowa pożyczka dla kobiet prowadzących własne firmy

2014-12-11 08:19
publikacja
2014-12-11 08:19
Nowa pożyczka dla kobiet prowadzących własne firmy
Nowa pożyczka dla kobiet prowadzących własne firmy
fot. iStockphoto / Thinkstock / / Thinkstock

Ministerstwo Gospodarki poinformowało o uruchomieniu funduszu pożyczkowego dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki w ramach tego funduszu będą udzielane przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i będą mogły wynieść nawet 40.000 zł. Środki z tej pożyczki będą mogły być przeznaczone na nabycie albo wytworzenie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakup usług (z wyłączeniem usług doradczych) czy też na adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych.

Nowa pożyczka dla kobiet prowadzących własne firmy (fot. iStockphoto / Thinkstock)

Kto i na co otrzyma pożyczkę?

19 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, które reguluje zasady udzielania pożyczek przeznaczonych specjalnie dla kobiet prowadzących własne firmy lub planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności. Ministerstwo Gospodarki informuje, że PARP przygotowuje obecnie kompleksową dokumentację w tej sprawie.

Jak wynika z przywołanego rozporządzenia, w ramach projektu - fundusz pożyczkowy dla kobiet, pożyczka może być udzielona kobiecie, która spełnia następujące warunki. Przede wszystkim musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto musi być przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polski lub planującym podjąć taką działalność na terytorium kraju.

Pożyczka dla kobiet może być udzielana na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków bądź na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku już prowadzących firmę. Okres, na jaki może być udzielona, nie może przekroczyć 5 lat, przy czym sam okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką może wynieść maksymalnie 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki.

Środki otrzymane z pożyczki będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakup materiałów i wyposażenia;
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.


Pożyczki nie otrzymają kobiety zamierzające podjąć lub wykonujące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Na co nie można przeznaczyć środków?

Pożyczką nie mogą być objęte wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych. Pożyczka nie może też pokrywać całości wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę. Jak wynika z przepisów powołanego rozporządzenia, wielkość pożyczki dla kobiet nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. Kwota, jaka może być udzielona wnioskodawczyni, może stanowić od 20.000 zł do 40.000 zł. Pożyczka jest oprocentowana i jest to oprocentowanie stałe, które wynosi 2% w stosunku rocznym. Umowa o udzielenie pożyczki dla kobiet może przewidywać karencję w jej spłacie. Przy czym taka przerwa nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Niezbędne zabezpieczenie

Pożyczka dla kobiet jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia. Dlatego może być wypłacona dopiero po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

 • należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz
 • prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W uzasadnionych przypadkach PARP może żądać zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, poręczenia bądź hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.

Trzeba czekać na ogłoszenie PARP

O rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet PARP będzie informować poprzez ogłoszenia, zamieszczone w szczególności w internecie (prawdopodobnie na stronie internetowej PARP). Takie ogłoszenie będzie zawierać:

 • podstawowe warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki dla kobiet;
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie pożyczki dla kobiet;
 • powiaty, na obszarach których mogą być realizowane przedsięwzięcia objęte pożyczką;
 • kryteria wyboru przedsięwzięć;
 • termin rozpatrzenia wniosków;
 • wzór wniosku o udzielenie pożyczki;
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pożyczki;
 • wzór umowy o udzielenie pożyczki.

Wniosek o przyznanie takiej pożyczki będzie musiał zawierać w szczególności opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego będzie dotyczył, oraz określenie kwoty niezbędnej na jego realizację.

PARP, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki dla kobiet, będzie brać pod uwagę w szczególności przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy oraz wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 2014-12-11

Kontrola w firmie - prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (9)

dodaj komentarz
~Kamka
i bardzo dobrze! Ja prowadzę salon kosmetyczny i początek nie był łatwy. Teraz kiedy biznes się kręci jest już lepiej, ale wcześniej... także tym co chcą próbować w branży beauty polecam się starać o jakieś dofinansowania :) poza tym warto też stosować w salonie kosmetyki Eldan Cosmetics - to jest jakaś rewolucja na rynku :) wiele i bardzo dobrze! Ja prowadzę salon kosmetyczny i początek nie był łatwy. Teraz kiedy biznes się kręci jest już lepiej, ale wcześniej... także tym co chcą próbować w branży beauty polecam się starać o jakieś dofinansowania :) poza tym warto też stosować w salonie kosmetyki Eldan Cosmetics - to jest jakaś rewolucja na rynku :) wiele moich znajomych z branży ich używa bo są mega skuteczne
~xy
jest to dyskryminacja ze względu na płeć żaden człowiek nie może być dyskryminowany ze względu na płeć pochodzenie ,wyznanie, czy rasę.
~Basia
dziewczyny, uważajcie. własny biznes to nie są żarty, trzeba uważać. ja z własnego doświadczenia mówię: uważajcie na dokumenty! warto na to zwracać uwagę, bo mogą z tego wyniknąć spore kłopoty. Polecam ten artykuł http://alterweb.pl/-zarzadzanie-obiegiem-dokumentow-w-firmie całkiem dobrze rozpracowana strategia
~Daria
zamiast pakowac sie w kolejne dlugi, czasem warto pozbyc sie klopotu - skupspolek.com ja sie pozbyłam i nie załuje!
~laara
a tutaj nieco aktualniejsze bo tegoroczne informacje http://cenabiznesu.pl/-pozyczka-dla-przedsiebiorczych-kobiet
~skipper
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki jest sprzeczne z art 32.2 Konstytucji RP stanowiącym, że "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny" oraz z jej art 33.1 głoszącym, iż "kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym,Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki jest sprzeczne z art 32.2 Konstytucji RP stanowiącym, że "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny" oraz z jej art 33.1 głoszącym, iż "kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym".
~gosc
Rozumiem, że to tak wygląda równouprawnienie.. Brawo!http://pozyczka-bez-zaswiadczen.pl
~ranking
Niewiarygodny seksizm, w dodatku firmowany przez III RP. Czekam na pożyczki "tylko dla mężczyzn".
~db-gorsza-kobieta
i nierówne traktowanie, spółka cywilna gdzie wspólnikiem jest kobieta - to "gorsza" kobieta.Działalność w CEIDG ma zgłoszoną - bo ona jest przedsiębiorcą. Płaci "gorsze" podatki?

Powiązane: Święto Kobiet Biznesu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki