23,0000 zł
-1,29% -0,3000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Newag_2Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Newag_2Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Newag_S.A._raport_MSSF_sprawozdanie_skrocone_skonsolidowane_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Newag_S.A.__raport_MSSF_sprawozdanie_skrocone_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019 2018 2019 2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 381 694 375 166 89 014 88 493
III. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 26 816 25 235 6 254 5 952
IV. Zysk ( strata ) brutto 19 530 19 776 4 555 4 665
V. Zysk ( strata ) netto 12 394 13 358 2 890 3 151
VI. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 44 128 43 233 10 291 10 198
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 857 3 759 2 299 887
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 327 -1 323 -8 239 -312
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 174 -3 393 2 839 -800
X. Przepływy pieniężne netto, razem -13 296 -957 -3 101 -226
XI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,28 0,30 0,07 0,07
XIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w zł 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
XIV. Aktywa razem 1 256 703 1 210 851 1 009 182
XV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XVI. Kapitał zapasowy 332 735 291 017 291 016
XVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 95 667 103 732 104 217
XVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 239 162 121
XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 782 625 715 417 593 212
XX. Zobowiązania długoterminowe 244 831 220 121 230 608
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 537 794 495 296 362 604
XXII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 10,54 11,01 9,24
XXIV. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
XXV. Aktywa razem 295 556 281 593 231 379
XXVI. Kapitał podstawowy 2 646 2 616 2 579
XXVII. Kapitał zapasowy 78 254 67 678 66 722
XXVIII. Kapitał z aktualizacji wyceny 22 499 24 124 23 894
XXIX. Kapitał udziałów niekontrolujących 56 38 28
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184 060 166 376 136 008
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 57 580 51 191 52 872
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 126 480 115 185 83 136
XXXIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 2,48 2,56 2,12
XXXV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019 2018 2019 2018
XXXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 396 855 317 534 92 550 74 899
XXXVII. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 32 216 22 230 7 513 5 244
XXXVIII. Zysk ( strata ) brutto 21 222 12 557 4 949 2 962
XXXIX. Zysk ( strata ) netto 15 059 7 303 3 512 1 723
XL. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 44 266 34 231 10 323 8 074
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 632 -9 728 3 646 -2 295
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 084 -1 339 486 -316
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 932 3 147 -6 048 742
XLIV. Przepływy pieniężne netto, razem -8 216 -7 920 -1 916 -1 868
XLV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLVI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,33 0,16 0,08 0,04
XLVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w zł 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
XLVIII. Aktywa razem 1 390 865 1 390 391 1 185 032
XLIX. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
L. Kapitał zapasowy 303 923 280 412 280 412
LI. Kapitał z aktualizacji wyceny 92 312 100 377 100 999
LII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 999 418 980 253 824 135
LIII. Zobowiązania długoterminowe 306 309 417 189 366 125
LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 693 109 563 064 458 010
LV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LVI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 8,70 9,11 8,02
LVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
LVIII. Aktywa razem 327 108 323 347 271 967
LIX. Kapitał podstawowy 2 646 2 616 2 579
LX. Kapitał zapasowy 71 478 65 212 64 291
LXI. Kapitał z aktualizacji wyceny 21 710 23 343 23 156
LXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235 047 227 966 188 952
LXIII. Zobowiązania długoterminowe 72 039 97 021 83 943
LXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 163 008 130 945 105 010
LXV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LXVI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 2,05 2,12 1,84


Przeliczenia dokonano wg:


poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień
bilansowy tj. na dzień:


- 30.06.2019 - 4,2520- tabela 124/A/NBP/2019


- 31.12.2018 - 4,3000 - tabela 252/A/NBP/2018


- 30.06.2018 - 4,3616 - tabela 125/A/ NBP/2018


poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj.:


- w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 - 4,2880


- w okresie od 01.01.2018 do 30.06..2018 - 4,2395


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 2019-10-01 o treści:


Zarząd NEWAG S.A.
(„Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I
półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 6 września
2019 roku.


Zarząd Spółki
wyjaśnia, iż publikując ww. raport półroczny omyłkowo nie zamieścił
raportu biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego, przyjmując, że załączony do
raportu półrocznego raport biegłego obejmuje również swoim zakresem
śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.


W załączeniu „Raport
niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego Newag S.A.”


Pozostała zawartość
raportu półrocznego pozostaje bez zmian.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_Newag 2Q 2019.pdfSSF_Newag 2Q 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SZ_Newag 2Q 2019.pdfSZ_Newag 2Q 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
GK Newag S.A._raport_MSSF_sprawozdanie skrócone skonsolidowane_2019.pdfGK Newag S.A._raport_MSSF_sprawozdanie skrócone skonsolidowane_2019.pdf Opinia z przeglądu audytora
Newag S.A. _raport MSSF_sprawozdanie skrócone_2019.pdfNewag S.A. _raport MSSF_sprawozdanie skrócone_2019.pdf Opinia z przeglądu audytora śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-10-01 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2019-10-01 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.