REKLAMA

NEWAG S.A.: wyniki finansowe

2017-11-27 18:29
publikacja
2017-11-27 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_3Q2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2017-11-27
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-330 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7340009400
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 451 529 338 168 106 077 77 405
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 9 818 -7 078 2 307 -1 620
III. Zysk ( strata ) brutto 1 612 -12 794 379 -2 928
IV. Zysk ( strata ) netto 1 473 -4 611 346 -1 055
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 34 996 14 461 8 222 3 310
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 040 8 121 3 533 1 859
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 462 -5 152 -5 512 -1 188
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 614 -37 635 2 728 -8 614
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 192 -34 666 750 -7 935
X. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,03 -0,10 0,01 -0,02
XII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
XIII. Aktywa razem 1 017 165 869 043 880 066
XIV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XV. Kapitał zapasowy 268 637 251 170 251 245
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 113 150 113 956 114 041
XVII. Kapitał udziałów niekontrolujących 146 240 216
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 641 650 463 458 490 038
XIX. Zobowiązania długoterminowe 188 846 132 456 138 460
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 452 804 331 002 351 578
XXI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję 8,34 9,01 8,67
XXIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
XXIV. Aktywa razem 236 050 196 438 204 097
XXV. Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609
XXVI. Kapitał zapasowy 62 342 56 774 58 266
XXVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 26 258 25 759 26 447
XXVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 34 54 50
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 906 104 760 113 645
XXX. Zobowiązania długoterminowe 43 825 29 940 32 110
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 105 081 74 820 81 535
XXXII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 2,04 2,01
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449 092 335 448 105 505 76 783
XXXV. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 8 495 -11 298 1 996 -2 586
XXXVI. Zysk ( strata ) brutto -5 411 -22 868 -1 271 -5 234
XXXVII. Zysk ( strata ) netto -4 224 -13 151 -992 -3 010
XXXVIII. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 26 088 9 559 6 129 2 188
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 280 -11 149 1 475 -2 552
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 350 902 4 311 206
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 055 -23 388 -5 651 -5 353
XLII. Przepływy pieniężne netto, razem 575 -33 635 135 -7 699
XLIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLIV. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,09 -0,29 -0,02 -0,07
XLV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
XLVI. Aktywa razem 1 247 093 1 168 097 1 132 047
XLVII. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XLVIII. Kapitał zapasowy 265 602 258 608 258 608
XLIX. Kapitał z aktualizacji wyceny 109 994 110 800 110 885
L. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 911 312 796 592 812 059
LI. Zobowiązania długoterminowe 443 203 396 830 129 487
LII. Zobowiązania krótkoterminowe 468 109 399 762 682 572
LIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję 7,46 8,26 7,11
LV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
LVI. Aktywa razem 289 409 264 036 262 534
LVII. Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609
LVIII. Kapitał zapasowy 61 637 58 456 59 974
LIX. Kapitał z aktualizacji wyceny 25 526 25 045 25 715
LX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 485 180 061 188 325
LXI. Zobowiązania długoterminowe 102 853 89 699 30 029
LXII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 633 90 362 158 296
LXIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LXIV. Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,87 1,65


Przeliczenia dokonano wg:


1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na
dzień bilansowy tj. na dzień:- 30.09.2017 – 4,3091– tabela
189/A/ NBP/2017


- 31.12.2016 - 4,4240 - tabela 252/A/NBP/2016


- 30.09.2016 – 4,3120 - tabela 190/A/NBP/2016


2) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj. :


- w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017 – 4,2566


- w okresie od 01.01.2016 do 30.09.2016 – 4,3688


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2017.pdfRaport 3Q2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-27 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2017-11-27 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2017-11-27 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki